Đại lý Bently Nevada Vietnam,Bộ chuyển đổi tiệm cận 330880-28-00-085-03-02 Bently Nevada,Bently Nevada Vietnam,330880-28-00-085-03-02 Bently Nevada,Bộ chuyển đổi tiệm cận 330880-28-00-085-03-02 ,330880-28-00-085-03-02 CONNECTOR Proximity Transducer 

Bently Nevada Vietnam,Bộ chuyển đổi tiệm cận 330880-28-00-085-03-02 Bently Nevada

PROXPAC XL Proximity Transducer Assembly - 330880-28-00-085-03-02 CONNECTOR Proximity Transducer  

330880-28-00-085-03-02 | PROXPAC XL Proximity Transducer | Bently Nevada

330880-28-00-085-03-02  | Đầu dò tiệm cận PROXPAC XL | Bently Nevada

Thông tin đặt hàng:

  • Mô hình: 330880 - Bộ chuyển đổi tiệm cận PROXPAC XL

  • Tùy chọn đầu dò và phê duyệt: -28 - 3300 XL đầu dò 8 mm với nhiều phê duyệt

  • Tùy chọn bộ điều hợp chờ: -00 - Không có bộ chuyển đổi chờ

  • Tùy chọn thâm nhập đầu dò: -085 - 85 mm

  • Tùy chọn phụ kiện (được cung cấp theo bộ): -03 - Một phụ kiện 3/4-14 NPT, một bộ giảm tốc 3 / 4-14 NPT đến 1 / 2-14 NPT SST và hai phích cắm

  • Tùy chọn chủ đề gắn kết: -02 - 3 / 4-14 NPT (bắt buộc nếu đặt hàng Tùy chọn bộ điều hợp chờ)

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-12-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-28-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-05-02-CN
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-12-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-10-02-00
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-075-02-00
Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-080-02-CN CONNECTOR
Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330880-28-00-085-03-02 CONNECTOR
Proximity Transducer
Note:  (330800-28-00-085-03-02 upgraded to 330880-28-00-085-03-02)

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-10-10-02-CN
Proximity Probes

 

Bently Nevada Partlist

 

 

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 176449-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor XA Piezo-velocity Sensor: 330525-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Modbus RS232/RS422 I/O Module (Spares): 125736-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Prox/Seismic I/O Module with Internal Termination (Spares): 128229-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor I/O Module with Internal Terminations (Spares): 125680-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40M Proximitor Monitor (Spares): 140734-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 4-Channel Relay I/O Module (Spares): 125720-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 4-Channel Relay Module (Spares): 125712-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada RIM I/O Module (Spares): 125768-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage dc Power Supply Module (Spares): 133292-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Sliding Bracket: 330853-02-03

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor CT Velocity Transducer: 190501-01-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomittor Interconnect Cable: 84661-30

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-01-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor: 330500-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Transient Data Interface: 3500/22-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Interconnect Cable: 130539-99

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Accelerometer Acceleration Tranducer: 330400-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330105-02-12-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-080-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Oil Whirl/Whip Kit: 137482-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-10-15-071-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Studs: 89139-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage ac Power Input Module (Spares): 125840-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-05-00-105-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-085-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Precision Target Button: 136534-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Foot (3 metres) Cable: 136634-0010-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Unbalance Perturbator Option: 141121-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Shaft Micrometer: 330186-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada RK 4 Rotor Kit: 126376-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rotor Kit with Oil Whirl/Whip Kit: 123456-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-15-030-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-080-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Oil Whirl/Whip Kit: 137482-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-10-15-071-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Studs: 89139-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage ac Power Input Module (Spares): 125840-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-05-00-105-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-085-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Precision Target Button: 136534-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Foot (3 metres) Cable: 136634-0010-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Unbalance Perturbator Option: 141121-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Shaft Micrometer: 330186-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada RK 4 Rotor Kit: 126376-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rotor Kit with Oil Whirl/Whip Kit: 123456-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-15-030-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-00-015-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module with External Terminations (Spares): 133434-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Prox/Velom I/O Module with External Terminations (Spares): 140482-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Foot (3 metres) Cable (PVC): 136634-0010-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Isolated Keyphasor I/O Module (External Terminations): 126648-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 XL Precision Micrometer Instruction Sheet: 138751-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Trendmaster 2000 Thermocouple: 200125-01-15-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Transient Data Interface Module with USB Cable: 288055-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Ethernet/RS232 Modbus I/O Module: 136188-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Communication Gateaway Module: 136180-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack Configuration Software and Configuration Manual: 3500/01-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada VIbration Probe: 86691-01250-0400-15

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada VIbration Probe: 86691-01780-1300-15

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 XL Standard Extension Cable: 330930-060-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-00-130-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/61 Monitor (Spares): 163179-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-10-00-067-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor CT Velocity Transducer: 190501-12-99-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module Signal & Record Terminals: 81544-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Interconnect Cable: CB2W100-112

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/42, /70, /72 I/O Module with Internal Barriers (4 prox/accel channels) and Internal Terminations: 135489-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40 I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations: 135489-04

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/61 I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations: 136711-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/60 I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations: 136711-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-040-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40M Proximitor Monitor (Spares): 176449-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor I/O Module with External Terminations (Spares): 126615-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Precision Micrometer: 330185-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Power Module Kit: 123135-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Interconnect Cable: 130539-30

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-080-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330105-02-12-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-085-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-040-13-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Tachometer Module: 288062-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330854-040-25-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module with Internal Terminations: 133442-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330850-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-04-04-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 16-Channel Temperature Monitor: 3500/65-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330105-02-12-10-02-CN

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Upgrade Kit: 178850-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-02-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Galvanic Isolator Interface Cable: 141707- 0015-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada MTL Galvanic Isolator Interface: 141660-01-01-01-01-01-01-01-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Accelerometer Mounting Kit: 43217-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-13-00 

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Kit: 143310-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Keyphasor I/O Module (Internal Terminations): 125800-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module (Internal Terminations): 140471-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/64 Dynamic Pressure Module (Spares): 176449-05

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module with Internal Terminations (Spares): 140471-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Isolated 4-20 mA I/O Module with External Terminations (Spares): 136294-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/62 Monitor (Spares): 163179-03

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Full-height Monitor Blank Front Panel (Spares): 130944-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-045-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-04-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 3500/42M-09-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rod Position Monitor: 3500/72M-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Straight Cable: 147856-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor: 330500-04-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 16-Channel Relay Module: 3500/33-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Communication Gateway: 3500/92-04-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Half-height Blank Front Panel Cover (Spares): 131151-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330106-05-30-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 4-Channel Relay Module: 3500/32-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Display Interface Module: 135799-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Display Unit: 135785-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Interconnect Cables: 9571-32

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Recip Rod Position Monitor: 3500/72-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Electronic Overspeed Detection System: 3500/53-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 3500/42-09-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 3500/42-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module (Spares): 149369-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Monitor: 3500/40-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module: 3500/25-02-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack Interface Module: 3500/20-01-02-00 

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Shaft Micrometer: 330186-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Spare 16-Channel Relay Output Module: 149992-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage dc Power Input Module (Spares): 133300-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Spare 16-Channel Relay Control Module: 149986-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Communication Gateway: 3500/92-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module: 3500/25-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Base-T/100 Base-TX I/O Module: 146031-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-241-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Temperature Cable: 84508-30

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-267-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-055-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Half-height Module Card Guide (Spares): 125565-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-169-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 25630-12-10-03-020-151-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Process Variable Monitor: 3500/62-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Earthing I/O Module: 136719-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-01-020-089-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-159-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Half-height Module Internal Chassis (Spares): 125388-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-161-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-191-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Screws for Half-height Module Internal Chassis (Spares): 04300111

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing: 31000-16-10-15-201-02-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Seismoprobe: 74712-02-11-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Seismoprobe: 74712-03-11-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor: 330500-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-156-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 19000-00-90-18-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes: 330901-00-90-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-02-018-038-22-04-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Thrust Transmitter: 991-06-50-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 2-Wire Vibration Transmitter: 990-05-50-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada ac Power Supply Module (Spares): 127610-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 NSv Reverse Mount Probe: 330906-02-12-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21501-24-40-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-080-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Voltage ac Power Input Module (Spares): 125840-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 2-Wire Vibration Transmitter: 990-04-70-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe: 22810-00-04-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack: 3500/05-02-05-00-00-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada General Purpose Equipment Monitor: 1900/65A-00-00-01-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21504-00-24-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-02-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 18745-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 18745-03

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21504-00-08-05-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-07-50-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 24701-16-10-00-077-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada General Purpose Equipment Monitor: 1900/65A-01-01-03-00-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack: 3500/05-01-02-00-00-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330704-000-080-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-09-15-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-02-25-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330103-00-05-10-11-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330103-00-05-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximity Probes: 330905-05-10-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-05-50-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-09-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 18745-04

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330102-00-10-20-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-04-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-04-50-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330851-02-000-070-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximity Probes: 330902-00-38-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-08-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximity Probes: 330905-00-10-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330851-04-000-020-90-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330851-02-000-080-10-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330780-91-CN

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-50-05

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21504-28-68-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-13-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-25-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-91-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-02-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-14-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-16-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-36-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330102-00-20-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-15-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-085-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-01-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-01-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-07-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-04-10-11-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximitor Sensor: 330980-70-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-045-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21500-00-12-05-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21508-02-12-05-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21508-02-12-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-50-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-05-20-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximitor Sensor: 330980-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-08-90-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-11-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330780-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-90-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330701-00-20-10-11-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-91-05

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-23-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330780-90-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330704-000-050-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-51-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330103-00-06-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-05-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 30180-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

 

 

Code

Model: 330904-08-15-10-02-CN 

Model: 190501-01-00-CN

Model: 190501-01-00-CN
 

Model: 330500-00-00
Model: 84661-17

Model: 330106-05-30-10-02-CN

Model: 330130-080-00-00 

Model: 330103-00-05-50-02-CN

 

Model: 330103-00-05-50-02-CN

Model: 330901-00-40-10-02-CN

Model: 330130-080-00-00 

Model: CB2W100-032

Model: 330103-00-09-10-11-00

Model: TK-3E (177313-02-02)

Model: 3500/33-01-CN

Model: 330500-02-00

Model: 330500-02-00

Model: 330103-00-05-10-02-00
 

Model: 330500-02-CN 

Model: 330105-02-12-10-02-CN    
 

Model: 330103-00-05-50-02-CN

Model: 84661-16  
 

Model: 3500/22-01-01-01 (288055-01 + 146031-01)  
 

Model: 330103-00-10-10-12-CN
 

Model: 125800-01

Model: 84661-15  

Model: 330500-02-CN  

Model: 330130-080-00-00 

Model: 190501-01-00-CN

Model: 9200-01-05-10-00

Model: 1900/65A-00-01-01-00-01

Model: 3500/61-01-CN

Model: 9200-01-01-10-00

Model: 330103-00-05-50-02-CN

Model: 190501-01-00-CN
 

Model: 200152-15-10
 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Bently Nevada tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây