Đại lý Eurotherm Vietnam,Máy giám sát trực quan EYCON-20/L02/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/XXX Eurotherm,Eurotherm Vietnam,EYCON-20/L02/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/XXX Eurotherm,Máy giám sát trực quan EYCON-20/L02/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/XXX ,Eurotherm Eycon  20 Visual Supervisor/ Máy giám sát trực quan Eycon 20 Eurotherm

Đại lý Eurotherm Vietnam,Máy giám sát trực quan EYCON-20/L02/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/XXX Eurotherm

Eurotherm Eycon20 Visual Supervisor/ Máy giám sát trực quan Eycon 20 Eurotherm​

Eurotherm Eycon20 Visual Supervisor/ Máy giám sát trực quan Eycon 20 Eurotherm

https://www.eurotherm.com/en/products/machine-control-and-process-automation-en/pac-system-hardware-en/eycon-10-20-visual-supervisor/

  • Tên thiết bị: Máy giám sát trực quan Eycon 20 Eurotherm

  • Mã đặt hàng: Eurotherm EYCON-20/L02/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/XXX

  • Nhà sản xuất: Eurotherm

  • Data sheet: https://www.eurotherm.com/?wpdmdl=27807

Mô tả sản phẩm

Dòng EyconTM của Visual Supervisors cung cấp khả năng điều khiển, ghi lại và hiển thị sáng tạo, đa chức năng - đưa chuyên môn về kiểm soát, thu thập dữ liệu và tự động hóa quy trình vào một đơn vị quản lý quy trình duy nhất. Eycon 10 (5.5 ″ ¼ VGA) và Eycon 20 (12.1 ″ XGA) cung cấp màu sắc tích hợp, màn hình TFT có khả năng thực hiện điều khiển liên tục, tuần tự và logic trong một hộp gắn bảng mỏng.

Thông số kĩ thuật

Input Type                            Remote

IP Rating                               IP65

Display Type                        Eycon 10: 5.5" QVGA, Eycon 20: 12.1" XGA

SP Programmer                    8 Channels, 40 Segments each

Analogue IP/OP   Remote

Digital IP/OP                        Remote

Batch Management            Yes

Recipe                                    Yes

Auditor Features  Yes

Controllers                            Yes

Data Logging                        Yes

Ethernet/FTP                        10/100Mbps

Modbus (Serial)                    Master/Slave

Profibus                 Master

Network Addressing            Boot P, DHCP, Fixed IP, Link Local

Các code nổi bật:

  • Eurotherm EYCON-20/NONE/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/X

  •  

  • Eurotherm EYCON-20/L01/NONE/MBMS/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/X

Note: replace for E20F-1N1N1SLOEF0XX0 (Foxboro)

 

THAM KHẢO LIST CODE VÀ THÔNG TIN ĐẶT HÀNG BÊN DƯỚI

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: LFS937133000
Temperature/ Process Controller

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: LFS937133000
Temperature/ Process Controller

100% Italy Origin

Eurotherm

270
M0DEL (2704) Multi Loop Programmer
Power supply (VH) 85-264 Vac
Loops (3) Three loops

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

6100A/U12/NONE/PANEL/NOLCK/SLV/VH/NOITPS/XXXXXX
/096M/CF/NOMC/008GMS/0RUSB/0SRL/ESER/NOCAL/00/00/00/00/00
/0/NOS//XXXXX/BLITE/XXXXX/NOADT/NOSM/06GROUP/MTC00/NOBTCH/NOSB/NOMSTRXXXXX/XXXXXX
6100A
MODEL (6100A) Paperless Graphic Recorder

100% Italy Origin

Eurotherm

2704/VH/3XX/XX/D4/AM/AM/DO/AM/XX/XX/XX/ENG/XXXXX
/XXXXXX/U1/XXX/XX/XXXX/XXXX/XXXX/X/X/X/XXX/XXX/XXX/XXX/XXX/XXX
2704
M0DEL (2704) Multi Loop Programmer

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

code : EFIT/16A/230V/0V10/PA/ENG/SELF/CL/NOFUSE/-/
EFIT ; MODEL (EFIT) Single Phase Power Controller

100% Italy Origin

Eurotherm

EPACK-2PH/63A/500V/XXX/V2/XXX/XXX/TCP/XXX/XXXXX/XXXXXX
/GWE/XXX/LC/63A/400V/3S/XX/XX/LGC/XX/0V/XX/XXX/
EPACK (EPACK-2PH) EPACK-2PH

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced by: 2216E/CC/VH/LH/RH/XX/2XX/XXX/XXXXX/XXXXXX/J/0/1200/C///XX
2216E
MODEL (2216E) Temperature/Process Controllers

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced by: 3208/VC/VH/RRRX/R/4CL/S/ENG/ENG/XXXXX/XXXXX
3208
MODEL (3208) Controller

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Ordering code: 6100A/U12/NONE/PANEL/NOLCK/SLV/VH/NOITPS/XXXXXX/096M/CF/008G/
NOMS/0RUSB/0SRL/NONE/NOCAL/03/00/00/00/00/0/NOS//XXXXX/BFULL/XXXXX/
NOADT/SECMAN/06GROUP/MTC36/NOBTCH/NOSB/NOMSTRXXXXX/XXXXXX
MODEL (6100A) Paperless Graphic Recorder

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code : 6000PLUS/RFULL
6000PLUS
Model (6000PLUS) Spares
SOFTWARE AND MANUALS (RFULL) Review Full Software

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced code : 3504/CC/VL/1/XX/25/1/XXX/S/RR/RR/D4/D4
(3504) Programmable Temperature Controller

100% Italy Origin

Eurotherm

Replaced code: EPOWER/3PH-160A/600V/230V/XXX/XXX/XXX/OO/ET/XX/
MODEL (EPOWER) Thyristor Model

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Ordering Code: 6180A/U18/NONE/PANEL/NOLCK/BLK/VH/XXXX/XXXXXX
/096M/CF/008G/NOMS/0RUSB/0SRL/NONESTCAL/00/00/00/00/00/18/250//XXXXX/
BFULL/RLITE/NOADT/NOSM/06GROUP/MTC96/NOBTCH/NOSB/NOMSTRXXXXX/XXXXXX
6180A
MODEL (6180A) Paperless Graphic Recorder

100% Italy Origin

Eurotherm

Ordering by : 6100A/U12/NONE/PANEL/NOLCK/SLV/VH/NOITPS/XXXXXX/096M/CF/008G/
NOMS/0RUSB/0SRL/NONE/NOCAL/03/00/00/00/00/0/NOS//XXXXX/BFULL/XXXXX/
NOADT/SECMAN/06GROUP/MTC36/NOBTCH/NOSB/NOMSTRXXXXX/XXXXXX
MODEL (6100A) Paperless Graphic Recorder

100% Italy Origin

Eurotherm

Replaced by: P116/CC/VH/LRX/R/XXX/XXXXX/XXXX
XX/XXXXX/XXXXX/XXXXXX/F/X/X/X/X/X/X/X
P116
P116 (P116) 1/16 DIN Controller

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Ordering Code: 2500M/AI4UNIV//XXXXX/XXXXXX
2500M
MODEL (2500M) Modules
MODULE TYPE (AI4UNIV) Quad non-isolated univ a/i mod
(2500M-AI4UNIV (AI4))

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Ordering Code: 2500M/AI4UNIV//XXXXX/XXXXXX
2500M
MODEL (2500M) Modules
MODULE TYPE (AI4UNIV) Quad non-isolated univ a/i mod
(2500M-AI4UNIV (AI4))

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced by Ordering code : EPACK-2PH/100A/500V/XXX/V2/XXX/XXX/TCP/XXX/XXXXX/XXXXXX/GWE/HSP/4A/XX/XXX/
EPACK-2PH
EPACK (EPACK-2PH) EPACK-2PH

100% Italy Origin

Eurotherm

Replaced by: P108/CC/VH/RRR/R/XCL/XXXXX/XXXXXX/XXX
P108
P108 (P108) 1/8 DIN Controller

100% Italy Origin

Eurotherm

Replaced by: 3504/CC/VL/1/XX/25/1/XXX/S/RR/RR/D4/D4/TK/XX/XX/
3504
(3504) Programmable Temperature Controller

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced by: 3508/CC/VH/1/XX/1/1/XXX/S/D4/XX/XX/ET/XX/XX/ENG/ENG/XXXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXXX/STD/////////////////////
3508
MODEL (3508) Programmable Temperature Controller

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

code : WV408-2000.V1
Ultra SlimPack II – DC Powered
Isolating Signal Conditioners
Vdc or mA In; Vdc or mA Out
(WV408)

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replace Code: 3208/VC/VH/RRRX/R/4XL/S/ENG/ENG/XXXXX/X
3208
MODEL (3208) Controller
UNIT TYPE (VC) Motorised Valve Controller
SUPPLY VOLTAGE (VH) 85 - 264 Vac
OUTPUT OPTIONS 1 2 3 (RRRX) relay/relay/relay
AA RELAY OP4 (R) Relay
OPTION BOARD 4XL - 2 Wire RS485 Comms + Logic Input
FASCIA COLOUR (S) Silver
PRODUCT LANGUAGE (ENG) English
MANUAL LANGUAGE (ENG) English

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

ITOOLS 1
MODEL (ITOOLS) Windows Configuration Software
CONFIGURATION KIT (USB) USB CPI CLIP
Code: ITOOLS/NONE/USB/////XXXXX

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replace Code: 3208 VC/VH/RRRX/R/4CL/S/ENG/ENG/XXXXX
MODEL (3208) Controller
Note:
TKS9321330SAA0 is now obsolete (the code SA stand for SACMI label customization no longer available)

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

ITOOLS Configuration cable for 3208
MODEL (ITOOLS) Windows Configuration Software
CONFIGURATION KIT (USB) USB CPI CLIP
Code: ITOOLS/NONE/USB/////XXXXX

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

3508/CC/VH/1/XX/1/1/XXX/S/D4/
XX/XX/ET/XX/XX/ENG/ENG/XXXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXXX/
STD/////////////////////
3508
 MODEL (3508) Programmable Temperature Controller
FUNCTION (CC) Controller Only
SUPPLY VOLTAGE (VH) 85 - 264 Vac
LOOPS (1) One Loop
PROGRAMS (1) 1 program - 20 segments
RECIPES (1) 1 recipes
FASCIA COLOUR (S) Silver
IO SLOTS (D4) DC Control
H COMMS SLOT (ET) 10 Ethernet modbus TCPIP
PRODUCT LANGUAGE (ENG) English
MANUAL LANGUAGE (ENG) English
Standard Warranty
CONFIG (STD) Default Configuration

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced code : 3208/VC/VH/RRRX/R/4CL/S/ENG/ENG/XXXX
3208
MODEL (3208) Controller
Function (VC) Motorized valve controller
Supply Voltage (VH) 85-264 Vac
Output option 1 2 3 (RRRX) Relay Relay Relay
AA Relay (OP4) (Output 4) (R) Relay
Scheda opzioni (4CL) 2-wire RS485 Comms CT + Logic IPP
Bezel color (S) Silver
Product language (ENG) English
Manual language (ENG) English
Note:
 TKS932133000A0 is now obsolete.
 It could be replaced by 3208 VC/VH/RRRX/R/4CL/S/ENG/ENG/XXXXX

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

code : ITOOLS
 MODEL (ITOOLS) Windows Configuration Software
CONFIGURATION KIT (USB) USB CPI CLIP
Code: ITOOLS/NONE/USB/////XXXXX

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Part no : G418-0001.V1
Signal Transducers

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Part no : 3208/VC/VH/RRRX/R/4XL/S/ENG/ENG/XXXXX/XXX
MODEL (3208) Controller
UNIT TYPE (VC) Motorised Valve Controller
SUPPLY VOLTAGE (VH) 85 - 264 Vac
OUTPUT OPTIONS 1 2 3 (RRRX) relay/relay/relay
AA RELAY OP4 (R) Relay
 OPTION BOARD 4XL - 2 Wire RS485 Comms + Logic Input
FASCIA COLOUR (S) Silver
PRODUCT LANGUAGE (ENG) English
MANUAL LANGUAGE (ENG) English
Note: TKS932133000 is obsoleted

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Part no : ITOOLS/NONE/USB/////XXXXX
Cable and SW for the configuration from PC

100% EU
Origin

Eurotherm
Vietnam

Model : 2500M/DI8/LOGIC
Module

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code :2500M/DI8LOGIC//XXXXX/XXXXXX
Modul controller

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code : 2500M/AO2UNIV//XXXXX/XXXXXX
2500M
 MODEL (2500M) Modules
MODULE TYPE (AO2UNIV) Dual Isolated Analogue O/P Univ

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code : LFSSV/LFS832143000
LFSSV
MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (or 2 Logic Input)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: 2500M/AO2UNIV//XXXXX/XXXXXX
PLC 2 Channel Isolated Analog Output Module
MODEL (2500M) Modules
MODULE TYPE (AO2UNIV) Dual Isolated Analogue O/P Univ
Replaced
Note: Code 2500MF-E0F00000 (AO2) no longer

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: 2500T/AO2/UNIV/NONE//XXXXX/XXXXXX/
AO2 Terminal Unit
MODEL (2500T) IOC Terminal Unit
TERMINAL UNITS (AO2) Dual Analogue O/P Module Terminal Unit UNITS (UNIV) Universal (For All Types)
Note: Code 2500TF-NU00F00000 (AO2) no longer

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: 2500M/AI4UNIV//XXXXX/XXXXXX
Module Analog Input 2500M-AI4UNIV (AI4)
MODEL (2500M) Modules
MODULE TYPE (AI4UNIV) Quad non-isolated univ a/i mod

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code : LFSSV/LFS832143000
Temperature controller
LFSSV
MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (or 2 Logic Input)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: G408-0001.V1
SIG. COND DC I/P CE MARK ROHS COMPL

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: 3208/VC/VH/RRRX/R/4XL/S/ENG/ENG/XXXXX/
MODEL (3208) Controller
UNIT TYPE (VC) Motorised Valve Controller
SUPPLY VOLTAGE (VH) 85 - 264 Vac
OUTPUT OPTIONS 1 2 3 (RRRX) relay/relay/relay
AA RELAY OP4 (R) Relay
 OPTION BOARD 4XL - 2 Wire RS485 Comms + Logic Input
FASCIA COLOUR (S) Silver
PRODUCT LANGUAGE (ENG) English
MANUAL LANGUAGE (ENG) English
Note: Code TKS932133000A0 no longer

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: 3216I/AL/VH/DRXX/R/XXX/G/ENG/ENG/XX/XX
MODEL (3216I) 1/16 DIN Alarm Unit
FUNCTION (AL) Standard Alarm Unit
SUPPLY VOLTAGE (VH) 85 - 264 Vac
OUTPUTS 1 2 AND 3 (DRXX) DC/Relay
AA RELAY (R) Relay (form C)
FASCIA COLOUR (G) Green
PRODUCT LANGUAGE (ENG) English
MANUAL LANGUAGE (ENG) English

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: EPACK-2PH/50A/24V/XXX/V2/XXX/XXX/PN/XXX/XXXXX
/XXXXXX/XXX/HSP/LC/50A/380V/3D/XX/XX/BF/SP/4A/AK/XXX/ SCR Power
EPACK-2PH
EPACK (EPACK-2PH) EPACK-2PH
MAXIMUM CURRENT (50A) 50 Amps
AUXILIARY POWER SUPPLY (24V) 24V Auxiliary
CONTROL OPTION (V2) V² Control
COMMS OPTION (PN) Profinet Comms
WARRANTY (XXXXX) Standard Warranty
FUSE (HSP) High Speed Fuse without Microswitch
CONFIGURATION (LC) Long Code
LOAD CURRENT (NOMINAL) (50A) 50 Amps
LOAD VOLTAGE (380V) 380 Volts
LOAD CONFIGURATION (3D) Delta
LOAD TYPE (XX) Resistive
HEATER TYPE (XX) Resistive
FIRING MODE (BF) Variable Modulation Burst Firing (Default 16 Cycles)
ANALOG INPUT FUNCTION (SP) Setpoint
ANALOG INPUT TYPE (4A) 4-20 mA
DIGITAL INPUT 2 FUNCTION (AK) Alarm Acknowledgement

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: EPACK-2PH/50A/24V/XXX/V2/XXX/XXX/PN/XXX/XXXXX
/XXXXXX/XXX/HSP/LC/50A/380V/3D/XX/XX/BF/SP/4A/AK/XXX/ SCR Power
EPACK-2PH
EPACK (EPACK-2PH) EPACK-2PH
MAXIMUM CURRENT (50A) 50 Amps
AUXILIARY POWER SUPPLY (24V) 24V Auxiliary
CONTROL OPTION (V2) V² Control
COMMS OPTION (PN) Profinet Comms
WARRANTY (XXXXX) Standard Warranty
FUSE (HSP) High Speed Fuse without Microswitch
CONFIGURATION (LC) Long Code
LOAD CURRENT (NOMINAL) (50A) 50 Amps
LOAD VOLTAGE (380V) 380 Volts
LOAD CONFIGURATION (3D) Delta
LOAD TYPE (XX) Resistive
HEATER TYPE (XX) Resistive
FIRING MODE (BF) Variable Modulation Burst Firing (Default 16 Cycles)
ANALOG INPUT FUNCTION (SP) Setpoint
ANALOG INPUT TYPE (4A) 4-20 mA
DIGITAL INPUT 2 FUNCTION (AK) Alarm Acknowledgement

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: P104/CC/VH/LRR/R/XXX/XXXXX/XXXXXX/XXXXX/
Controller
P104 (P104) 1/4 DIN Controller
FUNCTION (CC) Controller
SUPPLY CONTROLLER (VH) - 85-264Vac
OUTPUT (LRR) OP1 Logic OP2 relay OP3 relay
RELAY (R) - Changeover Relay
QUICK START (O) Quick start at Start up
Note: The 2204E controller is no longer available

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: P104/CC/VH/LRR/R/XXX/XXXXX/XXXXXX/XXXXX/
Controller
P104 (P104) 1/4 DIN Controller
FUNCTION (CC) Controller
SUPPLY CONTROLLER (VH) - 85-264Vac
OUTPUT (LRR) OP1 Logic OP2 relay OP3 relay
RELAY (R) - Changeover Relay
QUICK START (O) Quick start at Start up
Note: The 2204E controller is no longer available

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: P104/CC/VH/LRR/R/XXX/XXXXX/XXXXXX/XXXXX/
Controller
P104 (P104) 1/4 DIN Controller
FUNCTION (CC) Controller
SUPPLY CONTROLLER (VH) - 85-264Vac
OUTPUT (LRR) OP1 Logic OP2 relay OP3 relay
RELAY (R) - Changeover Relay
QUICK START (O) Quick start at Start up
Note: The 2204E controller is no longer available

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: P108/CC/VH/RRC/R/4CL/EU0990
piccolo Controller
P108 (P108) 1/8 DIN Controller
FUNCTION (CC) Controller
SUPPLY VOLTAGE (VH) 85-264Vac
OUTPUT (RRC) OP1 relay OP2 relay OP3 analog
RELAY (R) - Changeover Relay
OPTIONS (4CL) RS485 + CT and Digital Input
 QUICK START (O) Quick start at Start up
 DIGITAL INPUT 2 (X) Unconfigured
 Note:The model TKS937133000 is no longer available.
Replaced code for model TKS937133000 with Relay Output

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: P108/CC/VH/LRC/R/4CL//EU0990
piccolo Controller
P108 (P108) 1/8 DIN Controller
FUNCTION (CC) Controller
SUPPLY VOLTAGE (VH) 85-264Vac
OUTPUT (LRC) OP1 Logic, OP2 Relay, OP3 Analogue isolated
RELAY (R) - Changeover Relay
OPTIONS (4CL) RS485 + CT and Digital Input
 QUICK START (O) Quick start at Start up
 DIGITAL INPUT 2 (X) Unconfigured
 Note:The model TKS937133000 is no longer available.
Replaced code for model TKS937133000 with SSR Output

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replaced Code: EFIT/16A/115V/0V10/SCA/GER/SELF/XX/NOFUSE/-/
Single Phase Power Controller
MODEL (EFIT)
CURRENT (16A) 16 Amps
VOLTAGE (115V) 115 Volts
INPUT TYPE (0V10) 0-10 Volt
FIRING (SCA) Advanced Single Cycle
MANUAL (GER) German
SUPPLY (SELF) Self Supply
LIMIT (XX) Without Current Limit
FUSE (NOFUSE) Without Fuse
SPC (-) Standard

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: LFSSV/LFS832143000
TEMPERATURE CONTROLLER
MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (or 2 Logic Input)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: 3216/CC/VH/LRXX/R/XXX/G/ENG/ENG/XXXXX/XX
XXX/XXXXX/XXXXXX/C/9/H///////T 
 Process Controller
MODEL (3216) Process Controller
UNIT TYPE (CC) Controller portrait
SUPPLY VOLTAGE (VH) 85 - 264 Vac
Input/OUTPUT 1 and OUTPUT 2 (LR) Logic or Digital in 1/relay
AA RELAY OP4 (R) Relay
FASCIA COLOUR (G) Eurotherm Green
PRODUCT LANGUAGE (ENG) English
MANUAL LANGUAGE (ENG) English
INPUT TYPE (C) custom/type C
SETPOINT LIMITS (9) 0 to 1800 °C
OP1 (H) heat (PID)/4-20mA heating
LOWER DISPLAY (T) set point

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: 2750P/10A/XXXXXXX/XXXXX
 Power Supply 2750P
 RATING (10A) 240 Wat 10 Amp Supply

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code: EPACK-2PH/25A/24V/XXX/V2/XXX/XXX/PN/XXX/XXXXX/
XXXXXX/XXX/HSP/LC/25A/380V/3D/XX/XX/BF/SP/4A/XX/XXX SCR Power
EPACK - 2PH Compact SCR power controllers
EPACK (EPACK-2PH) EPACK-2PH
MAXIMUM CURRENT (25A) 25 Amps
AUXILIARY POWER SUPPLY 24V

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

  thuyho@anssgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

================================================================= ===

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng  tại Việt Nam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng EUROTHERM tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây