Erhardt+Leimer Vietnam,Bảng điều khiển DO 2000- 00308386 Erhardt+Leimer

Erhardt+Leimer Command station for panel mounting DO 2000/Bảng điều khiển DO 2000 Erhardt+Leimer​ 

 

 

 

 • Tên thiết bị: Bảng điều khiển DO 2000 Erhardt+Leimer

 • Mã đặt hàng: Erhardt+Leimer DO 2000- 00308386

 • Nhà sản xuất: Erhardt + Leimer

 • Nhà cung cấp: ANS Việt Nam, Đại lý chính thức Erhardt + Leimer tại Việt Nam, Erhardt + Leimer Việt Nam.

 • Data sheet: (files đính kèm)

Mô tả sản phẩm Erhardt+Leimer  DO 2000- 00308386

Bảng điều khiển Erhardt+Leimer DO 2000 - 00308386  được xây dựng theo một khái niệm thiết kế hướng đến người dùng cụ thể, mang lại các lợi ích về thiết kế:

 • Sắp xếp rõ ràng tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra

 • Phân tách các khu vực chức năng

 • Thông tin

 • Chức năng kiểm soát đầu vào

 • Chế độ hoạt động

 • Giao diện

 • Hiển thị văn bản bằng một trong sáu ngôn ngữ khả dụng

 • Chỉ định chức năng tiện dụng

Thông số kỹ thuật Erhardt+Leimer DO 2000 - 00308386

 • Điện áp vận hành:

 • Gía trị thông thường: 24V DC

 • Khoảng thông thường: 20-30V DC

 • Đầu vào: 200mA

 • Nhiệt độ môi trường: 10oC đến 50oC

 • Nhiệt độ lưu trữ: -25oC đến 80oC

 • Vật liệu ngoài: IP 54

Product Code

Brand

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Thickness measurement EL-Thickness

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS41

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Camera computer DO 82

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spreading system BCS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Edge spreading system BCS11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared broadband sensor FE 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 91

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS41

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Camera computer DO 82

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Online profile measurement EL-TRISCAN TR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Online profil measurement EL-TRISCAN LS

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Tread length measurement EL-LENGTH

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Color line inspection system EL-Color Line Inspection

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 91

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire guide)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position sensor FE 075

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire tension)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Alarm sensor FE 072

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric position controller DC 08/DC 28

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor SK 78

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 16

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 07

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 02

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor FM 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 38

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Electromechanical edge sensor SH 89

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor PD 80

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 15

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension controller DC 04/DC 24

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor PD 77

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Lever-arm-type-stretcher SP 09

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type-stretcher SP 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spindle-type stretcher SP 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type stretcher SP 15

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Digital display PA 1401

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor feedback PR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire guide)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position sensor FE 075

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire tension)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Alarm sensor FE 072

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric position controller DC 08/DC 28

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor SK 78

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 16

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 07

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 04

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 02

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor FM 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 38

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Electromechanical edge sensor SH 89

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS71

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension controller DC 04/DC 24

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type-stretcher SP 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spindle-type stretcher SP 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Digital display PA 1401

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 91

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor feedback PR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire guide)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position sensor FE 075

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire tension)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Alarm sensor FE 072

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric position controller DC 08/DC 28

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor SK 78

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 16

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 07

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 02

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor FM 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 38

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Electromechanical edge sensor SH 89

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor PD 80

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 15

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension controller DC 04/DC 24

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor PD 77

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Lever-arm-type-stretcher SP 09

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type-stretcher SP 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spindle-type stretcher SP 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type stretcher SP 15

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Digital display PA 1401

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor feedback PR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Thickness measurement EL-Thickness

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS41

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Camera computer DO 82

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spreading system BCS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Edge spreading system BCS11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared broadband sensor FE 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 91

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS41

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Camera computer DO 82

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Online profile measurement EL-TRISCAN TR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Online profil measurement EL-TRISCAN LS

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Tread length measurement EL-LENGTH

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Color line inspection system EL-Color Line Inspection

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Print inspection NYSCAN-CORR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

CIP – Contact Roller System for the Glue machine

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Process automation ELCORRUMATIC CSM

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

ELCORRUMATIC CCM

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Compensating roller ELCORR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension control TENSIONMASTER

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system SPLITWEB

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Bridge web guider CORRALIGNER

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system ELTRAC

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

ELClean

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pattern inspection PGS-CORR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web monitoring ELSCAN-CORR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Follow-up control system TRIMMASTER

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Heating Plate

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension load cell PD 2718

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension load cell PD 2718

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS23

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Metal detector MDA01

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Metal detector MDS50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS23

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-500 A array

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-200 A array

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-500 UA traversing

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-200 UA traversing

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Color line sensor FE 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command Station DO 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS24

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command Station DO 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS71

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support beam VS 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS71

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-500 A array

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-200 A array

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-500 UA traversing

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-200 UA traversing

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS71

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Color line sensor FE 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command Station DO 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer