Đại lý Showa giken Vietnam,Khớp nối xoay NC32A-10A RH Showa giken,NC32A-10A RH Showa giken,Showa giken Vietnam,Khớp nối xoay NC32A-10A RH,NC32A-10A RH

Đại lý Showa giken Vietnam,Khớp nối xoay NC32A-10A RH Showa giken

Dòng NC - NC32A-10A RH 

 • Có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ cao (tối đa 180 ℃).

 • Vì vòng bi carbon được sử dụng nên không cần bôi trơn.

 • Độ mòn phớt cơ học thấp cho phép hoạt động ổn định trong thời gian dài.

 •  

  Dịch

  Dầu hơi nước bão hòa / dầu nhiệt

  Tối đa Sức ép

  1,47MPa (213 psi)

  Tối đa Nhiệt độ

  180 độ C
  (356 độ F)

  Tối đa Tốc độ quay

  15A đến 40A 300 phút -1
  50A đến 80A 100 phút -1

Showa Giken SGK Peral Rotary joints

AC
ACL
ACW
NC
NCL
KC
CKL
REX
RXH
RXE2100
RXH2100
RXE3000
RXH3000
RXE4100
RXH4100
RXE5000
RXE5000

RXE-1010AR
KCL-32A(L)
SRK-2F 32A
ACD15A-6A-R
SKCL-M26*1.5-R
A-2-40A
RXE4150
KC15A-6A-L
KCLF 50A
NR-2L
RXE-1010-RH
RXE-1025-RH
SJ-AV-1-15A
SJ-SRK-2  15A
SRK-2F32A
SRK-2F321A
AC15A-6AL
RXE3080AR
RXE3050AR
KCL25AL
KCL10A(L
KCL-08A R/L
KCL-10A R/L
KCL-15A R/L
KCL-20A R/L
KCL-25A R/L
KCL-32A R/L
KCL-40A R/L
KCL-50A R/L
RXS7294 25A
RJ-AC-50A-25A
KCL50AR
RXS.0296G15A Left Hand
RXS.0296G15A Reft Hand
AV-1-15A
KCL×8AL
KCL×8AR
KC15A-6AR
RXE-3015AL
RXE-1032AR
KCF40A-20A
RXS0489-50A-25L(R)
RXS7132-40A-20AL(R)
RXS7135-80A-40AL(R)
RXE2140G
KC15A-6A2
KC15A-AR
OKCL234.10AL
REX-1025A-L
REX-1025A-R
KCLF-10A
RXE4140
KCL25AR
KP-120V
ACD-25A10AR
RXS048950A-25AL
RXS048950A-5AL
RXE 3015R
OC-0939-40A NO.56876
ACF80-50
ACF-80-50R
RXS7035-80R
RXC3040-40A-20A(1  1/2-3/4)L
RXE3040AL
KC32A15AR
NCLF50A
RXE3215L
RXS0433-10AR
RXS0739-25AR
RXE 6140 EK
NCFW80A40A
REX1008RH,:RXE-1008AR
RXE1010AR
SC-2-25AR
SC-2-25AL
ACD40A20AR
RXE-25A-1025R
KRJ-TS-06R
RXE 3015R
ACL-20AR  
RXE1032CTL-3/4
ACD-32A-15AR
RXE3040L
RXE3040L ::RXE3040AL
KCL-08AL
KCL-40AR/AL
RXE1015L
RXE-1025AL
RXE-1025AR
KCL25ARH.
NC32AL-15
NC32AR-15
NC32A-15ALH
NC32A-15ARH
KCL25ARH
AC-15AR-6
RJ-KCL10A-RH  :KCL10AR
ACD25A10AR
RXE-1025
KCL 25AR
KCL 25AL
ACD20A10AL
ACD20A8ARL   ACD20A6ARL
KCL25AL
KCL-15AR
ACW2 50A-25AL
ONC 0434-40A-15AR
RXH1020AR  RXH1020AL
RXE5020K-RH
RXE3015AL
RXE3015AR
RXE-3025AR
RXE-3025AL
RJ-AC50A-25ARH
KC32A-15AR
OSK02.10 No.73481
ACD15A6AR
ACD25A10AR
RXE30-40AR
RXE30-40AL
RXE1020AL
RXE1020L
KCL 8AR
KCL15A-R
KCL15A-L
RXH5215-LH
KC20A-8AL
KC20AR-8
RXE1020CT(RH)
RXE1020CT(LH)
ASV-2  25A
R×1000-15-1215
RXE6120A
ACZ40A-20AL
ACZ40A-20AR
PK-4-15A
PK-3-15A
PK-1-15A
RXS7901-32A-15AR
RXS7901-32A-15AL
RXE 6120A
KCL25AR
AF900D
K54R-826RA
KMAR901-50A-2"PT
AC-15A-6ARH()
KCL-15AL
AC-15A-6ALH()
RXS0077M50
OKCL222-50A (Check Right or Left)
ACD 40A-20A R
ACD 25A-10A R
KC 15A-6A R
RXE3040AR
RXE3025R
RXE3015R
AC15AL-6
RXE3040R
RXH4165
SXO-FJ-4RorL
RXH1210LH
RXH1201L
OCD332-40A-15AR
AC-15AL-6
OSKC2.10AR  NO.43824 DATE:05.2
RXS0489-65A-32A(L.R)
KCL-8AL
RXS0701-80A-40A;1A、1B
RXE-3040AR
KRJ-TS-04R
RXE-4150
RXE-4140
RXE-3040AL
ACD25a10a1
RXE1010
KC25A-10A L
KC25A-10A R
NC25AR-10
OC 0939 40A
RXS7135-80AL-40A
RXS7134-65AR-40A
RXS7131-65AL
NC25AL-10
OC0827.25A8A S/N:33767
ACW2.50A-25AL
ACW2.50A-25AR
ACD25A 10A R
RXH6150K
RXS 0077M50L S/N:43442
RXE3040L
NCFW8A-40A
RXS7134.65AR
RXS7132.40R
RXS7132.40L
RXS7134.65AL(:3A24913V0)
RXS7134.65AR(:3A20149V1)
ACD25A-10AL
REX1032CTLH
REX1020CTRH
SR1904.15AL
NCFW 80A 40A
RXE6140EX
KCL50AR
KC15A-6AL
KCL-20AL
NC-15A(6A)-LH:NC15AL-6
NC-15A(6A)-RH:NC15AR-6
KCL10AR
KCL10AL
RXS0489 65A 32A
RXS7496-20A
KC25A-10AL
KCF40A-20A
ACLY 25A R
ACLY 25A L
KC20A-8AR
OCFW200A 125A
KCL-20AR
KC 15A-6A L
ACZ 40AR-20
ACZ 40AL-20
ONC 0434.40 AR  S/N:94558  DATE:13.3
ONC 0434.40 AL
TYPE:RXE 4140 3037 7 DATE:08 7
KC 15A R-6
KC 15A L-6
AC25A-8AR
RXS7134-65A-40AL
RXS7529 50A
RXS0700 50A
RXE1010LH :RXE1010AL
RXE1010RH :RXE1010AR
RXS048950A-25AR
RXE1110CR G3/8
ACD32AR-15
RXE29392L
RXE29392R
RXE1008L
RXE1008R
RXE1020R
ACD 25A 10BAR NO:81459
RXS7632-15A
OCF455-40A(1
KCF40A20A
RXE3015 G L
OKC0355-55AR
OKC0355-55AL
OKC0355-65A-32A
OKC0355-50A-25A
RXE6140 EK
RXE4140A
RXE4150A
OPKF-4S50 S/N:78652
ACD40A-20AL
SWIVEL JOINT Rc2 TYPE NO.2:13117421-2011801-42R21-45
SWIVEL JOINT 15A SRX-2F :13117421-2011801-42X11-42
SWIVEL JOINT 15A SRX-2F :13117421-2011801-42X11-34
15A SRK-2F :13117421-2011801-42W11-36
RXE1110CR
RXE-1015AR
RXE-1015AL
RXS 0044.10A-6RH/RXS0044.10A-6LH
KC20A-8AR/KC20A-8AL
PK-25A
RXS0656B  100A-65A
KC-20A-8AR
KC-20A-8AL
NC40A20A-LH
RXE2140T
RXE2150
PEAR(SGK)JOINT TYPE:RXE 4140 3037 7 DATE:08 7 SHOWA GIKEN 048-728-8321
PEAR(SGK)JOINT TYPE:RXE 4150 410 11 DATE:08 10 SHOWA GIKEN 048-728-832
TYPE:RXE4150 410 11 DATE:08 10
NCL-15AL(R)
SR-1763
KRJ-TS-10RZ
RXE1020CT-LH 
RXE1032CT-RH
RXE1032CT-LH
A-2 15A
JWD-5025
SR1904.15A 
S01-L2
RXS7945 10A-RH
OKCL-19 10A-RH
KC15A-6A
RXE4150
ACFW65
ACD32A-25AL
ACD32AL-15
REX 3020 LH
ACL25AL
RXE3015LH
NCFW 80A 40A :81273 D/#3A21320V3
SM50A×25AL (RXS4089-50AL)
SM50A×25AR (RXS4089-50AR)
RXS7132-40L
RXS7132-40R
RXS0489-50L
RXS0489-50R
RXS8166-80A
SM50A-25AR(RXS0489-50AR)
SM50A-25AL(RX50489-50AL)
ACF 25A 8A
ACF 20A 6A
RXS0700 80A
KC20A-8A R
KC20A-8A L
KC15A-6A R
SM32A-15AR S/N:36048 
REX0370-65A
RXE 6180K
RXE3040
RXE-3040
RXE-3040( RXE3040RH or REX3040RL)
RXE3040(RXE3040RH or RXE3040RL)
CO-3 50A*210K
ASO-3 15A*210K
CO-3 65A*210K
KCL-8A-R
KCL-8A-L
ORCFW21.50
RXH6140K
KCL 10A R
KCL 10A L
AC40A-20R
RXE3040RHRXE3040LH
SKCL M22×1.5RH 。
RXS8387.80A-40A (DWG NO:3A24361V0 NO.20-22)
RXK6081K90-50A (DWG NO:3A61656V3 NO.24-25)
RXE-3015L
REX-1020L
RXE-1020AR
RXE-1020AL
RXE-1040AL
KC15A-6AR
KCL-8AR  S/N:77493
RXET010-R
OCF28A50A25A S/N:84717
RJ-AC 32A-15ARH
OCLFD38F40A ,OCLFD-38B-40A
SG-ASP-2 15A
KCL-25AR
RXE-1015-AR
ACLY 25AR
ACLY 25AL
NCFW80-40A
RXE1020AR
RXH-1040L
KCLF-50A
ONC 0434.40A-15A L
ONC 0434.40A-15A R
RXE-3032AL
OCFW180-100  NO:71337 ,
KCL20AR
KCL15AL
RXS0316-10AL
ONC 0434.40 AR.
ONC 0434.40 AL.
REX1032LTR
REX1032CT-RH(3/4)
NCE32A-10AL
NCZ32A-10AL
KC25A 8AL NO.35727
RXE 3040 R
SGK3015L
RXS7689-20A-8A
OSMKFW80A40
OCW24.20AR
RXE2120
RXE2120:RXE-2120A
RXE2120A
A-1 10A NO.12677
REX-3025AL
NCZ32A 10AL  NO.85041 DATE:95.9
RXE4140
RXE4140
RXE4150
ACZ50A25AR S/N:38068 DATE:08.3
RXE4150
BT-1 15A

RXS0489(50A-25AL)
RXS0489(50A-25AR)
RXE1015-R
RXE1015-L
OCD332.25A-8AR
OCD332.25A-10AR
A-2 50A
RXE-6115AR(AL)
SGK A-2 50A
RXS0489(65A 32AL)
RXS 790132AR
ACW-2.50A-25AR
KCL25A,,,。
RXE1015ALRXE1015AR
KC20AR-8
RXS-0296G-15A
RXH4150A
RXH4150ASEAL RING
(SHOWA)&SRK-2F 15A
ACLF-25A
ACLF-25A
OCW2420A8A(R)
ACLY-20AL
ACLY 20AR
ACLY 20ALH
ACLY 20ARH
KC15A-6A L
KC15AL-6
AS-1 :21.6
AV-1 :25.4
AO-1 :16.9
AD-2 25A
RXS7784-65A S/N:42807
RXS7784-65A
AO-1-15A
AS-1-10A 
ACD32A15AR
NCFW 50A-20A
SKCL10AR
AC-40A(20A)RH
AC-40A(20A)LH
ONC 0434 40A-15A RH D/#:3A21323V2
AC32A15A
ADFW2 40A15A
RXE1032CT-RHRXE1032CT-LH
KCL8R
KCL8-L
OSKC 2.10A L,L。
KC 15A -6A L L=250mm
KC15A-6A LH
KC15A-6A RH
A-2 40A
A-3 40A
KCL-15A-RH
SRK-2-20A
KCF65A-32A()
RXH4180
NCFW 80A 40A S/N:81273
RXE6140EK
JWD 5025 15A-2P    NO:42401
RXSFJ-1-01,:RXS7343M17
AT-3 20A S/N:10946
AT-3 20A S/N:99214
ACD32A15AL
SXO-181-3R
OPML-32A-RH
OPML-32A-LH
ACL-25A-RH
ACL-25A-LH
KC15A-6AL No.87965
RXE3025RH
ACL25A-RH
OCD332-40AR  S/N:90596
RXE3015RH:15A-6A/200L
RXE3015LH:15A-6A/200L.
CS-2 65A
RXE3125L
RXS8386.65A-32A (DWG NO:3A24360V1 NO.20-21)
RXS8386.65A S/N:23023 
RXK6081K90 S/N:23024
RXS8387.80A S/N:23027
REX3015RH
SR1904.15A S/N:93148
RXS8386.65A-32A D/#:3A24360V1 (NO.20-21)
RXK6081K90-50A D/#:3A61656V3 (NO.24-25)
RXS8387.80A-40A D/#:3A24361V0 (NO.20-22)
ACLX25A-RH
ACLX25A-LH
ACLX20A-RH
ACLX20A-LH
KC40A-20AR
KC40A-20AL
RXE3015RH :15A-6A
KCL-8A-RH
RXE3032
OSKC-2 10A-6 RH
OKC.0355.40A
OKC.0355.65A
OKC.0355.40A
HS-G40-20()
HR-G40-25A
F3SM-45-375-T040A 0.4KW 1:375
RXE6120
AC 50A-25A RH
AC 50A-25A LH
SRK-3 15A
SRH-15A Drawing No.7E9L-922-913
SKCL M18  NO:60754
RXE1025L
NCF 65A-25A
NCF65A – 25A
SIPHONE FLBOW 25A
RXH1020-R
RXS0915 15A   NO.62131
RXE3020R
RXSW0915 15A
RXE1632RH
RXE1632LH
OKC 0362.6AR
RXE1210LH
RXH1025RH
RXH1025RL
RXH1025LH
RXS0700.50A
OKC0355-65AL
ACZ-40A20A-L
ACZ-40A20A-R
RXE3020-LH
RXE3020-RH
RXH1040L
  KCL25AL
KC32AR-15AR
RXS7716-80A-40A
OSKC031110R
RXS7716-80A
ACF25-10
ACF25A-10A
TYPE:RX0700 40A-20A
RXE-3032AR
NCFW 80A 40A
AC 40A- 20A
ACC-15A-6ARH
ACC-15A-6ALH
SC-32A R  SN:43066
RX1000.07
SC2 25AL
SC2 25AR
10A
NC 25A-10A RH
NCFW 80A-40A  S/N:74572
RXE3032R
RXE 3020L
RXE 3015L
RXE 3020
RXE 3015
RJ-KCL 15A RH,:KCL15AR
RXS FJ-1-01   SN:42086
RXS7343M17
RXE3020L
RXE3015L
RXS FJ-1-01
KCL-32ARH
KCL-10ALH
SXO-091-2R
RX3215
RXS7294 25A (D/#3A20614)
RXS7294 25A  NO.71550
RXH3020ER S/N:6249
RXE1020RH
RXE-1015-R
RXE-2115
OSKC.2 10A-φ6 RH  DWG NO:3A12247 VO
RXH6140
SRK-2-15A
SR-1496 S/N:85039
OKC0439.65AL
KC 15A-16A L
RXH4160

 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng SHOWA GIKEN tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây