Euchner Vietnam,Công tắc kéo dây RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS Euchner 

Công tắc kéo dây RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS

Công tắc kéo dây RPS Euchner là thiết bị dừng khẩn cấp để bảo vệ các khu vực lắp đặt hoặc máy móc lớn, rộng mà không thể bảo vệ bằng vỏ hoặc khung chắn xung quanh. Các khu vực lắp đặt hoặc máy móc có thể được tắt ngay lập tức từ bất kỳ điểm nào trong khu vực làm việc trong trường hợp nguy hiểm

  • Thiết bị DỪNG KHẨN CẤP với cơ chế phát hiện theo tiêu chuẩn EN ISO 13850

  • Chỉ thị của độ căng dây chính xác

  • Các phần tử chuyển mạch với 4 tiếp điểm chuyển mạch

Hình ảnh Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

88882

RPS3131SC100M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88883

RPS3131SC175M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88884

RPS3131SC300M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88885

RPS3131PC100M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88886

RPS3131PC175M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88887

RPS3131PC300M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88888

RPS3131PR100M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88889

RPS3131PR175M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88890

RPS3131PR300M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92136

RPS-W-100/175

TENSIONER SPRING

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92138

RPS-W-300

TENSIONER SPRING

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92495

RPS-O-8-50/V5

EYE SCREW M8X50

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92496

RPS-RS/V5

ROPE FIXING SET-RPS

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92498

RPS-B-6-60/V5

SPANNSCHLOSS-RPS M6X60

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92500

RPS-B-6-110

SPANNSCHLOSS-RPS M6X110

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92501

RPS-PS/V5

PULLEY SET-RPS

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92813

RPS-I-3-4/50M

ROPE D3/D4 50M

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92814

RPS-I-3-4/100M

ROPE D3/D4 100M

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94083

RPS3131SC100BHA10LL024

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94084

RPS3131SC100BHA10RL024

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94085

RPS3131SC175BHA10LL024

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94086

RPS3131SC175BHA10RL024

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94087

RPS3131SC300BHA10LL024

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94088

RPS3131SC300BHA10RL024

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94430

RPS2131SC100M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94431

RPS2131SC175M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94849

RPS2131PR100M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94851

RPS2131PR300M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94852

RPS2131PC100M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94853

RPS2131PC175M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94854

RPS2131PC300M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

96251

RPS-P-7-70

PULLEY SET-RPS

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99227

RPS3131SC175SEM4

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110450

RPS3131SC100SFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110451

RPS3131SC175SFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110452

RPS3131SC300SFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111490

RPS3131SC100RSFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111491

RPS3131SC100LSFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111492

RPS3131SC175RSFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111493

RPS3131SC175LSFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111494

RPS3131SC300RSFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111495

RPS3131SC300LSFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114981

RPS-M-E-3131SC175M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114982

RPS-M-E-3131SC300M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114983

RPS-M-3131SC175M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114984

RPS-M-3131SC300M

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119838

RPS-M-3131SC175BHA10LL024

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119841

RPS-M-3131SC175BHA10RL024

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119842

RPS-M-3131SC175SFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119844

RPS-M-3131SC300SFM5

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122860

RPS-M-3131SC175SFM5LL024C2424

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122861

RPS-M-3131SC175SFM5RL024C2424

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

136351

RPS-M-3131SC175SFM5C2470

ROPE PULL SWITCH

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

136352

RPS-M-3131SC175SFM5LL024C2470

 

Công tắc kéo rope RPS Euchner - ROPE PULL SWITCH RPS; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây