Euchner Vietnam,Mô đun phân phối thụ động PI 2022-001 Euchner

Product Information – passive distribution module – PI 2022-001

Title: New version V 2.0.0
Version: 1.0
Date: 17.01.2022
From now on, passive distribution modules (AC-DP-04-SA-120861) of the new version V 2.0.0
will be delivered. This new version has small optical differences due to a change of supplier.
The main modification in comparison to the previous version is the design of the LED displays.
The function and the technical properties of the passive distribution module remain the same.
Please inform our customers accordingly.

 

Tiêu đề: Phiên bản mới V 2.0.0
Phiên bản: 1.0
Ngày: 17.01.2022
Kể từ bây giờ, các mô-đun phân phối thụ động (AC-DP-04-SA-120861) của phiên bản mới V 2.0.0
sẽ được giao. Phiên bản mới này có sự khác biệt nhỏ về quang học do thay đổi nhà cung cấp.
Thay đổi chính so với phiên bản trước là thiết kế của màn hình LED.
Chức năng và các đặc tính kỹ thuật của mô-đun phân phối thụ động vẫn được giữ nguyên.
Xin vui lòng thông báo cho khách hàng của chúng tôi phù hợp.