Euchner Vietnam,Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 - SUBMODULES MSM Euchner

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM

Một số lượng lớn các mô-đun con MSM làm cho MGB2 trở thành một hệ thống điều khiển nhỏ. Các mô-đun con khác nhau có sẵn để điều chỉnh khóa an toàn MGB2 hoặc MCM một cách tối ưu với các chức năng điều khiển cần thiết cho máy hoặc cài đặt, Cho dù để dán nhãn hay nút bấm, dừng khẩn cấp hay kết nối cho công tắc bật

  • Hộp điều khiển và chỉ báo để cài đặt trong các mô-đun khóa và mở rộng

  • Có thể xoay cài đặt 180 °

  • Bao gồm ống kính nút

Hình ảnh Hộp điều khiển cửa đa chức năng SUBMODULES MSM:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

126372

MSM-1-N-AA-000-A4-126372

MSM-1-N-AA-000-A4-126372

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137610

MSM-1-N-AA-QQQ-B1-137610

SUBMODULE MSM-1-N-AA-QQQ-B1-137610

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

126381

MSM-1-P-CS-BPP-A5-126381

MSM-1-P-CS-BPP-A5-126381

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

127040

MSM-1-P-CA-PPP-A9-127040

SUBMODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

136687

MSM-1-P-CA-BPP-A1-136687

SUBMODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137020

MSM-1-P-CS-B0P-A2-137020

MSM-1-P-CS-B0P-A2-137020

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137738

MSM-1-P-CA-B0P-B5-137738

MSM-1-P-CA-B0P-B5-137738

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137740

MSM-1-P-CA-P0P-B6-137740

 

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137742

MSM-1-P-CA-PP0-B7-137742

 

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137744

MSM-1-P-CA-0P0-B8-137744

 

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137746

MSM-1-P-CA-P00-B9-137746

SUBMODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137750

MSM-1-P-CA-JPP-C2-137750

MSM-1-P-CA-JPP-C2-137750

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137752

MSM-1-P-CA-KPP-C3-137752

MSM-1-P-CA-KPP-C3-137752

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

155860

MSM-1-P-CA-LQU-C4-155860

MSM-1-P-CA-LQU-C4-155860

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157218

MSM-1-P-CA-RRR-C5-157218

 

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157721

MSM-1-P-CA-LQV-C6-157721

MSM-1-P-CA-LQV-C6-157721

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

158906

MSM-1-P-CA-TTT-C7-158906

 

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

159480

MSM-1-P-CA-B00-C8-159480

SUBMODUL

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

159484

MSM-1-P-CA-PQV-D1-159484

SUBMODUL

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161045

MSM-1-P-CA-HL0-D3-161045

MSM-1-P-CA-HL0-D3-161045

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161474

MSM-1-P-CA-PPW-D4-161474

MSM-1-P-CA-PPW-D4-161474

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161589

MSM-1-P-CA-BPP-D5-161589

MSM-1-P-CA-BPP-D5-161589

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161739

MSM-1-P-CA-LQY-D6-161739

 

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161861

MSM-1-P-CA-EPP-D7-161861

SUBMODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161921

MSM-1-P-CA-PPP-D8-161921

SUBMODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162700

MSM-1-P-CA-L0P-D9-162700

MSM-1-P-CA-L0P-D9-162700

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162927

MSM-1-P-CA-PP0-E1-162927

SUBMODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162930

MSM-1-P-CA-BPP-E2-162930

SUBMODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163119

MSM-1-P-CA-APP-E3-163119

MSM-1-P-CA-APP-E3-163119

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163364

MSM-1-P-CA-BLU-E4-163364

MSM-1-P-CA-BLU-E4-163364

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163609

MSM-1-P-CA-BPP-E5-163609

SUBMODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163610

MSM-1-P-CA-LQU-E6-163610

MSM-1-P-CA-LQU-E6-163610

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163611

MSM-1-P-CA-LQV-E7-163611

MSM-1-P-CA-LQV-E7-163611

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163612

MSM-1-P-CA-LQU-E8-163612

MSM-1-P-CA-LQU-E8-163612

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163855

MSM-1-P-CA-PQD-E9-163855

MSM-1-P-CA-PQD-E9-163855

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163873

MSM-1-P-CA-RRW-F1-163873

MSM-1-P-CA-RRW-F1-163873

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164048

MSM-1-P-CA-PQP-F2-164048

MSM-1-P-CA-PQP-F2-164048

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164333

MSM-1-P-CS-BPP-F4-164333

MSM-1-P-CS-BPP-F4-164333

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164338

MSM-1-P-CA-P00-F5-164338

MSM-1-P-CA-P00-F5-164338

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164629

MSM-1-P-CA-BQQ-F7-164629

MSM-1-P-CA-BQQ-F7-164629

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164633

MSM-1-P-CA-PP0-F8-164633

MSM-1-P-CA-PP0-F8-164633

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164660

MSM-1-P-CA-PPP-F9-164660

MSM-1-P-CA-PPP-F9-164660

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164730

MSM-1-P-CA-0R0-G1-164730

MSM-1-P-CA-0R0-G1-164730

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164819

MSM-1-P-CS-BPH-G3-164819

MSM-1-P-CS-BPH-G3-164819

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164821

MSM-1-P-CS-BPH-G4-164821

MSM-1-P-CS-BPH-G4-164821

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164925

MSM-1-P-CA-ZZZ-G6-164925

MSM-1-P-CA-ZZZ-G6-164925

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165040

MSM-1-P-CA-ALP-G5-165040

MSM-1-P-CA-ALP-G5-165040

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165078

MSM-1-P-CS-BLH-G7-165078

MSM-1-P-CS-BLH-G7-165078

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165201

MSM-1-P-CA-BPP-G8-165201

MSM-1-P-CA-BPP-G8-165201

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165313

MSM-1-P-CA-PQU-G9-165313

MSM-1-P-CA-PQU-G9-165313

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165632

MSM-1-P-CA-A0Q0Q0-H2-165632

MSM-1-P-CA-A0Q0Q0-H2-165632

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166181

MSM-1-P-CA-PP0-H4-166181

MSM-1-P-CA-PP0-H4-166181

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166191

MSM-1-P-CA-B0P0W0-H5-166191

SUBMODUL

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166861

MSM-1-P-CA-LQY-H8-166861

MSM-1-P-CA-LQY-H8-166861

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167100

MSM-1-P-CS-B0L0D1-I1-167100

MSM-1-P-CS-B0L0D1-I1-167100

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167136

MSM-1-P-CA-P1Q000-H9-167136

MSM-1-P-CA-P1Q000-H9-167136

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167267

MSM-1-P-CA-B0Q000-I2-167267

MSM-1-P-CA-B0Q000-I2-167267

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167632

MSM-1-P-CS-B0P0D1-I3-167632

MSM-1-P-CS-B0P0D1-I3-167632

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167736

MSM-1-P-CA-T10000-I4-167736

MSM-1-P-CA-T10000-I4-167736

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167902

MSM-1-P-TA-BPP-I5-167902

MSM-1-P-TA-BPP-I5-167902

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - SUBMODULES MSM Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

   Instagram:

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây