Leuze - Chuỗi Công Nghệ Mạng Và Kết Nối

List code: 

CB-M12-5000E-8GF
KD U-M12-4A-V1-050
KD S-M12-8A-P1-050
MS 307
MA 2
KD S-M12-CA-P1-100
KS ET-M12-4A-P7-050
KD S-M12-CA-P1-050
KD S-M12-8A-P1-020
KD S-M12-5A-P1-050
KD S-M12-5A-P1-100