VAISALA Vietnam,Máy phát điểm sương DMT345/DMT346 VAISALA

Dew Point Transmitters DMT345 and DMT346

for high temperature applications

 

Bộ truyền điểm sương Vaisala DRYCAP® DMT345 và DMT346 được thiết kế để đo độ ẩm trong các ứng dụng sấy khô công nghiệp với nhiệt độ đặc biệt cao. Khả năng chịu nhiệt độ cao của cảm biến cho phép đo trực tiếp từ quá trình nóng mà không cần hệ thống lấy mẫu và điều hòa mẫu. Sức mạnh động rộng của phép đo trong DMT345 và DMT346 là duy nhất: Phép đo có thể được thực hiện từ điểm sương -40 ° C đến điểm sương +100 ° C, với nhiệt độ bầu khô lên đến 350 ° C.

Cả hai máy phát đều tích hợp cảm biến Vaisala DRYCAP®, cảm biến này chính xác, đáng tin cậy và ổn định. Cảm biến có khả năng chống ngưng tụ và miễn nhiễm với ô nhiễm hạt, hơi dầu và hầu hết các hóa chất. Cảm biến DRYCAP® đáng chú ý với thời gian phản hồi nhanh và phục hồi nhanh sau khi bị ướt.

Tìm kiếm hiệu suất của DMT345 và DMT346 với các đầu dò có thể hoán đổi cho nhau và một máy phát hỗ trợ hai đầu dò? Xem họ Indigo và cả DMP5 và DMP6.

Tham khảo list code sản phẩm nổi bật của VAISALA!!!!!!!!

PRODUCT

CODE/SERIES

BRAND

Industrial Measurements

HMT331 

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

210697

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

210697

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DTR502B

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

17223SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

17225SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT330

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT331

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT333

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT334

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT335

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT337

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT338

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT360

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT361

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT363

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT364

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT365

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT367

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT368

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT369

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT370

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60Y RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60U RH 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60T T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70Y RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70U RH 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70T T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT311

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT313

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT314

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT315 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT317 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT318 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW82/83

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW82/83

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW88/89(D) 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMD82/83(D)

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMS82/83​

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW92 T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW93 T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW92(D) RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW93(D) RH+T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW95(D) RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW90 T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW90 RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMD110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMS110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

HM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

SHM40

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

HM40

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMP60

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMP110

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMM100

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMM105

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

HMT300TMK

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

DTR500

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

HMK15

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

RDP100

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT340

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT242

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT345/DMT346

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DPT146

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT152

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DPT145

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT143

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT132

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DSS70A

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB330

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB110

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB210

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB330TS

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTU300

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

SPH10/20

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PDT101

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GM20

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMM111

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMM112

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP343

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMT220

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMW90

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMK220

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMW80

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP231

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP252

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP251

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT330

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT162

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT310

Vaisala VietNam, Vaisala

Weather Measurement Instruments

WXT530

Vaisala VietNam, Vaisala

DGA Monitors

MHT410

Vaisala VietNam, Vaisala

DGA Monitors

OPT100

Vaisala VietNam, Vaisala

 

% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT330-7U3D111XCAX100B0EACBAA1
Cable length: 10 Meter cable =) (Cuộn Tròn Được)
Type: HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter
Additional temperature probe 10 m cable
Parameters: RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT
Display: Graphic LCD with backlight
Power supply: 10..35 VDC, 24 VAC with galvanic isolation
Analog output channel (Ch1&Ch2&Ch3): 4... 20 mA
Cable bushings: Conduit fitting NPT1/2"
Composite sensor with chemical purge HUMICAP180RC
PPS plastic grid & stainless steel netting spare:DRW010281SP
Duct installation kit (for RH probe): item: 210697

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT120-KD1A2E12A2C0Z
Type: HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter
Output parameters: Humidity and temperature output
Transmitter type: Remote probe with 10 m cable, Display
Output signal: 4...20 mA, 2-wire loop-powered
Sensor protection: Plastic grid with PTFE filter
Installation kit for probe: Duct installation kit (215619)
Cable bushings: Conduit fitting NPT 1/2"

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT330 3F0A001BCAC100A0AACBAA1
Cable length: 5 Meter cable, +80°C(Cuộn Tròn Được)
Type: Humidity and Temperature Transmitter
No additional temperature probe,Parameters: RH+T, No display
Power supply: 10...35 VDC , 24 VAC
Analog output channel (Ch1&Ch2&Ch3): 4... 20 mA. (0... 100%RH), T: -40...+80°C
Output units: Metric, Cable gland M20 x 1.5, Normal mounting
General purpose and high chemical concentrations HUMICAP180R
PPS plastic grid & stainless steel netting spare: DRW010281SP
Installation kit for probe: Duct installation kit (item: 210697)
Operating manual language: English
No maintenance and repair contract

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe HM41
Hand-Held Humidity and Temperature meter Standard

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe HM42
Hand-Held Humidity and Temperature Meter with HM42PROBE

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe HM45
Hand-Held Humidity and Temperature Meter Remote Probe with Handle

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe HM46
Hand-Held Humidity and Temperature Meter with HM46PROBE

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMT3601A22BCC1C7BA5A10
Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter
Transmitter type: HMT361, Parameters: RH+T
Display on transmitter cover
Number of analog outputs: 2 analog output channels (Ch1 + Ch2), 4... 20 mA, Analog output (Ch1 & Ch2): RH (0... 100%RH), T (choose range in next section)
Analog output range for temperature: 0...+60°C (+32...+140°F)
Output units: Metric
Cable gland M20x1.5 for cable diameters 10 ... 15 mm
Ex certification and issuer: TIIS (Japan)
User's guide: English
Probe and cable length: HMP361(max +60°C)
Sensor type: HUMICAP 180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting (recommended choice) - spare: DRW010281SP

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT311A51BCC14BAAA1A2
Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter
Parameters: RH+T, Standard mounting plate,
Power supply: 24 VDC
Analog output channel: 4... 20 mA & RS232C
Cable connector: 8-pole connector with 5m cable
Probe type: Fixed

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Spare probe for GMM222/GMT222
Model:  GMP222C0N0
Measurement range: 0…2000 ppm CO2
Reserved: None
Proble installation accessories: none
Field Check Adapter:none

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DMT143N1C1A1A5A0ASX
Dewpoint Transmitter
Type: DMT143
Td: -80 - 20 0C, Output:40-20 mA, Pressure setting: 1 bar
Cable: 10 Meter

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT242-A1A1A2J
DMT242 - A1A1A2J
A: Dew point range for analog output: -80…+20 °C Td, DRYCAP®180M
1: Analog Output Cable : No cable - connector only
A: Pressure setting for optimized accuracy: 1 bar abs
1: Sensor protection: Stainless steel sintered filter (38 um)
A: PC accessories: None
2: Installation accessories: Sampling cell, swagelok 1/4" male connectors
J: User's guide: Japanese

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Type: HMT337
Order code: HMT330 7S1D001BXCX103A05AABAA1
Serial No.: F0720117
Supply 10…35 VDC, Output 3*4…20mA
CH1: RH 0…100 %RH, CH2: Td -40…80 0C
CH3: T -50…60 0C

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Type: DTR503
Serial No.: F072

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: DMT143
Completed code: DMT143 G1C1A1C3A0ASX
G½ mechanical connection, 4…20 mA
Analog output scaling -80…+20 °C Td
Alarm LED set point off, 3 Meter cable
Pressure setting for optimized accuracy 5 bar
(DMT142 has been ended)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

DSS70A
Sampling System

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

210801
Filter for DSS70A

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Dewpoint and Pressure Transmitter
Model: DPT146B1DCC100A0X

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Humidity meter
Model: HMD82D

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct model: HM70-D0A1A0AB
(HM70-D0A1B0AB)
Hand-held Humidity and Temperature Meter

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct model: DMT242-B2A1A0B
(DMT242-B2-20-1A0B)
Hand-held Humidity and Temperature Meter

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Hand-held Dewpoint Meter
Model: DM70-D0A0A0B1

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Code: DM70 B5B2A0B1
(DM70 B5B2A3B1)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT340 6Q0K1B121A1A001A2D6K0C0

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

GMM221 L 1N0A4A0C0B
Rang: 0 - 10%, Output : 4-20mA, Cable 2m

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HMP360 1A5A1A7
Note: The order code has changed a little (the second last digit: Installation Kit; it used to be 0=No kit, but now it’s A=No kit), 
(Code: HMP3601A5A107
Serial Numbel: J0940005)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HMP360 1A5A1A7
Note: The order code has changed a little (the second last digit: Installation Kit; it used to be 0=No kit, but now it’s A=No kit), 
(Code: HMP3601A5A107
Serial Numbel: J0940005)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Digital Barometer
Model: PTB330B1JAHAACEA0A0B

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMT330 7S1D003BCAE100A05DABAA1
Note: 
Please check that this code is correct, the namelate picture was a bit unclear…

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HMT360 4D22CHD1A2BE5A3K 

Note: The below mentioned order code is from the old HMT364 model (we changed the HMT360 series products at the end of 2007). 
Please check your customer’s needs regarding the options 10 (I guess the correct choice would be 2) and 16 in the new order form
(Humidity and temperature transmitter:
HMT364  D22CHD1A1BE1A3A1
Sn.: C1740004 EEx ia IIC T5 Ui=28V Ii=100mA VTT Ex-99.E.005X Ci=48nF  Li=22uH)

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

HM40 C2BB(HM40C2BB)
[including HM42PROBE (thin 4 mm stainless steel measurement probe)]

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

HM42PROBE (probe only)

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Calibration adapter for HM42 and HMP42 Probe, for use with HMK15 and HMK11 Calibrators

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Probe
Model: HMP155 D2AB21A0A1A1A0A

 

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

HMP231 is obsoleted, The replacing model would be HMT331 1A0B001BCAF100A01CABAA1

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Vaisala HUMICAP® Hand-Held Humidity and Temperature Meter HM70 
Code: HM70 - F0E1A4AB , included:
-  MI70 Indicator with rechargeable battery (all AC adapters) – weight 400 gram
-  Probe HMP77B (chemical purge and sensor preheating) – weight: 500 gram
-  Connection cable to HMT330 and HMT120/130 (211339) – weight 300 gram
-  English manual            

 

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

DMT340 - 6Q0K1B121A1A201A2D6K0C0   : RS-485 Serial Interface

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

DMT340 - 6Q0K1B121A1A401A2D6K0C0   LAN (ethernet) interface + 2 m cable (RJ45)

 

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

DMT340 - 6Q0K1B121A1A201A2D6K0C0   : RS-485 Serial Interface

100% Filand Origin

Vaisala Vietnam

DMT340 - 6Q0K1B121A1A401A2D6K0C0   LAN (ethernet) interface + 2 m cable (RJ45)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HM42 Humidity and Temperature Meter with thin 4 mm remote probe

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct: MI70B10
B: Indicator Type: Rechargeable with Euro AC-adapter
1: Special features – standard
0: no indicator accessories
(MI70J10)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HM70A0E1A0AA
The package includes:
- HMP77B humidity and temperature probe: 0…100 %RH, -70...+180 °C (-94...+356 °F)
- Chemical purge and sensor preheat features
- Calibration certificate (ISO9001 compliant, traceable to NIST)
(HMP77B)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HM70 - B0E1A0DB 
Included the HMP77B probe and indicator MI70.
- MI70 hand-held indicator
- HMP77B humidity and temperature probe: 0…100 %RH, -70...+180 °C (-94...+356 °F)
- Calibration certificate (ISO9001 compliant, traceable to NIST)
- Rechargeable battery pack and universal AC adapter
- MI70LINK software with USB cable
- Professional carrying case
- User's Guide in English
Note: The HMP77B probe is ordered in the configuration code of HM70
(MI70J10
HMP77B)

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Fixed Price Repair for DMT340 Transmitter 
Part no. DMT340SERV

Note: Sorry but the DRW221587  is not a sales item.  If it is question of a broken transmitter which would need a new probe, you should contact our Service Center  for repair of the instrument
(Probe (5m, +180C) DRW221587)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70K0A0A0B1
Hand-held Dewpoint Meter, Indicator type: alkaline batteries only, no indicator accessories
Probe type: DMP74A -40…+60°C Td, no accessories, no connection cable, no carrying case**

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model:HMT3305M0B121BCAE111G0CCGBEA1
Humidity and Temperature Transmitter
Cable length: 5 m cable =) Cuộn Tròn Được
No additional temperature probe
Parameters: RH+T+Td+Tdf+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT
Display: Graphic LCD with backlight
Power Supply: Universal AC-power (100...240 VAC)
Cable bushings: Bushing Set (Cable gland M20 x 1.5 and Conduit fitting NPT1/2")
Humidity sensor type with chemical purge function, spare: HUMICAP180RC
Sensor protection: Sintered stainless steel filter, spare: HM47280SP
Installation kit for probe: Mounting flange, item: 210696
PC Accessories: MI70LINK software for Windows® with USB service cable, item: 219916

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Code:HMT3307S0A011BBAB120A0AACBAA
(HMT3307S0A01BBAB120A0AACBAA)
Humidity and Temperature Transmitter 
Cable length: 2 m cable =) Cuộn tròn được
Parameters: RH+T, Signal output : 4... 20 mA.
Power supply: 10..35 VDC, 24 VAC with galvanic isolation,  
Option for module slot 1: RS-485 serial interface (galvanically isolated)
Cable bushings: Cable gland M20 x 1.5
Humidity sensor type: General purpose and high chemical concentrations HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting DRW010281SP
Installation kit for probe: Duct installation kit, item: 210697

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: D08A-24TS2

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMD82
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire HMD82

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMD82
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire HMD82

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HM41
HM34C Meter has been terminated and the model is replaced with a new generation product family HM40

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

DPT146 Dewpoint and Pressure Transmitter for Compressed Air
Code: DPT146 - B1DBD110A0X(DPT146 B 1 D B D 1 1 0 A 0 X)
Standard Specification:
•         NPT 1/2" thread.
•         Dewpoint, Pressure, ppm, Td/f atm.
•         Analog output Ch1 & Ch2 + RS-485 as standard: 4...20 mA.
•         Function for Ch1: Dewpoint -80...+20 °C (-112...+68 °F).
•         Function for Ch2: Pressure (absolute) 0....10 bar (0 ...145 psia).
•         Output units: Metric units (Celsius, bara)
•         Cable for analog outputs and power supply (Port I): 0.3 m (1.0 ft) shielded cable, M8 threaded connector
•         Cable for RS485 line and power supply (Port II): None
•         Installation accessories ONLY for ISO1/2" thread: None
•         Special features: None
•         User' s guide: Multilingual quick guide

 

100% Finland/ Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT152 - A1DCE11A330A1X

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Vaisala DRYCAP® Dewpoint Transmitter DMT242A
-80...+20C Td 4...20mA

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

HMT310 - 5A5A1BCX14BJDA1A2 
(HTM310 5A5A1BCX14BJDA1A2)
Description:
- model HMT315 for high temperatures
- RH+T measurement
- analog outputs 4..20 mA
- Ch1 RH 0...100%RH, Ch2 T X special range (please specify before ordering)
- sensor cable 5 m
- etc. , please see the Order form

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMT330-810A121BCAL100A01AVBAA1
(HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1)

 

100% Germany / Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HTM330 - 3F0A001BCAC100A0AACBAA1
(HTM3303F0A001BCAC100A0AACBAA1)
- RH+T transmitter, model HMT333

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: WXT520-AAA0AA00B0

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Manufacturing of the HMM30C has ended.  Replacement is the HMM100 module
T range electronics-5 ..+55 'C
T range probe-40/-70..+180 'C
Outputs 0-1 V 0-5V 0-10V 0-20 mA
Vin 10..35 DC  9..24 AC depends of output Filter sintered Dimensions 55 x 42 mm probe cable 1500 mm probe length 215 mm probe material SS
HMM100 series replacement (% = any valid choice) HMM100 34A1D% Notes, Issues actions Plastic probe alternative:  32A1C% Preconfiguration of desired output recommended
Correct code: HMM100 - 34A1DE

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1  (conf.code changed to have an English manual – see red marks)

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Model: DMT152A1DBE11A330A1X 
(DMT152 - A1DBE11A330A1X)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMD82

 

100% Denmark Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: DMT143
(DMT142 has been ended)
• G½ mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 5 bar
• 3 m cable
• Weight:
  - ISO G1/2” threaded version : 90g
  - NPT G1/2” threaded version : 100 g

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70-B0A6A3B1
- Rechargable MI70 Indicator with AC-Adapters
- DMP74A dewpoint probe  Td = -40....+60°C 
- Two-Pressure Sampling Cell with Coil DSC74C
-  Carrying case MI70CASE3 (light grey weatherproof hard plastic
- English manual

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Correct: DM70-B3B0A3B1 (DM70 - B3B0A3B1)
(DM70B3B0A3B10)

 

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19729HM
LiCl Salt Bag 11%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19730HM
MgCl2 Salt Bag 33%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19731HM
NaCl Salt Bag 75%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19732HM
K2SO4 Salt Bag 97%RH

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

The correct code: HMT330 - 4H0B105BCAE100A0CAEABA1

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

DMT143 - N1C1A1D4A0ASX (we had to adjust the given configuration a bit)
• NPT ½’’ thread mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 7 bar
• 5 m cable

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

HMP155 - A2GB11A0A1A1B0A

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: MM70 - C1A1A5A0X0B2B0(MM70C1A1A5A0X0B2B0)

This code consisting of:
Indicator with UK AC-Adapter 
Probe MMP78 including special sensor for  fluids 
MI70LINK software with USB cable 
aw + T + ppm,  specific transformer oil type, oil type must be specified
1.9 meter + extension cable 10m 
MI70CASE4 Weather-proof plastic case for indicator and the probe 
User´s Guide MM70 in English

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct code: HMT330 - 3G0A001BCAC100A01ACBAA1
(HTM333GOA001 BC100A01ACBAA1)

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: PTB110-4A0AB(PTB1104A0AB)

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: 221150-DAKBAAAAA
Calibration Services for HMT330
221150 – DAKBAAAAA