Đại lý TK Toyo Machinery Vietnam,TK Toyo Machinery Vietnam

Models

Name of products

Vietnamese name

Brand name

Actuator - Webster

Bộ truyền động - Webstar TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WB-70A

Actuator  -  Webstar  TK Toyo Machinery

Bộ truyền động - Webstar TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WB-80

Actuator  -  Webstar  TK Toyo Machinery

Bộ truyền động - Webstar TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WB-210

Actuator  -  Webstar  TK Toyo Machinery

Bộ truyền động - Webstar TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WB-220

Actuator  -  Webstar  TK Toyo Machinery

Bộ truyền động - Webstar TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WB-300

Actuator  -  Webstar  TK Toyo Machinery

Bộ truyền động - Webstar TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WEX-100

Actuator - Webstar with widening function TK Toyo Machinery

Thiết bị truyền động - Webstar với chức năng mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WEX-150

Actuator - Webstar with widening function TK Toyo Machinery

Thiết bị truyền động - Webstar với chức năng mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WEX-200

Actuator - Webstar with widening function TK Toyo Machinery

Thiết bị truyền động - Webstar với chức năng mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WEX-250

Actuator - Webstar with widening function TK Toyo Machinery

Thiết bị truyền động - Webstar với chức năng mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WM-100

Actuator - Webstar MARKⅡTK Toyo Machinery

Thiết bị truyền động - Guider định tâm tích hợp Webster và con lăn vít mở rộng  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WM-110

Actuator - Webstar MARKⅡTK Toyo Machinery

Thiết bị truyền động - Guider định tâm tích hợp Webster và con lăn vít mở rộng  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Roll guide

 

TK Toyo Machinery Vietnam

FGS-10

Roll guide - Center pivot type (high-speed line compatible type) TK Toyo Machinery

Bánh dẫn - Loại trục trung tâm (loại tương thích với đường truyền tốc độ cao) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

FG-200 

Roll guide - Center pivot type (electric) TK Toyo Machinery

Bánh dẫn - Loại trục trung tâm (điện) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

BGL 

Roll guide - Center pivot type  (pneumatic) TK Toyo Machinery

Bánh dẫn - Loại trục trung tâm (khí nén) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

RG-200

Roll guide - End pivot type (electric) TK Toyo Machinery

Bánh dẫn - Loại trục cuối (điện) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

RG-300

Roll guide - End pivot type (electric)TK Toyo Machinery

Bánh dẫn - Loại trục cuối (điện) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

RG-PN3

Roll guide - End pivot type (pneumatic) TK Toyo Machinery

Bánh dẫn - Loại trục cuối (khí nén) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

RK-200

Roll guide - Single roller type (electric) TK Toyo Machinery

Bánh dẫn - Loại con lăn đơn (điện) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

RG-PN6 

Roll guide -  Single roller type (pneumatic) TK Toyo Machinery

Bánh dẫn - Loại con lăn đơn (khí nén) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

FGS-10

Roll guide -  Center-pivot type(For high-speed line)TK Toyo Machinery

Bánh dẫn - Loại trục trung tâm (Đối với đường truyền tốc độ cao)TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Textar

 

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-220

Textar TK Toyo Machinery

Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-221

Textar TK Toyo Machinery

Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-320

Textar TK Toyo Machinery

Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-321

Textar TK Toyo Machinery

Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-325

Textar TK Toyo Machinery

Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-326

Textar TK Toyo Machinery

Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Electric cylinder (AC motor)

 

TK Toyo Machinery Vietnam

EC-250

Electric cylinder (AC motor) TK Toyo Machinery

Xi lanh điện (động cơ AC) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor)

 

TK Toyo Machinery Vietnam

EC-70

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EC-75

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EC-100

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EC-150

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EC-160

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EC-200

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EC-210

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EC-220

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

 Proportional Edge Sensor

 

TK Toyo Machinery Vietnam

FPD-40

Feeler Bar Type Sensor TK Toyo Machinery

Cảm biến loại tiếp xúc phát hiện vị trí cạnh web bằng thanh cảm biến TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

PTD-70B

Photoelectric Transmission Type Sensor TK Toyo Machinery

Cảm biến loại truyền quang điện  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

RPD-70B

Photoelectric reflection Type Sensor TK Toyo Machinery

Loại cảm biến phản xạ quang điện TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

RFD-70B (Changeable)

Feeler Bar/ Photoelectric Reflection Type Sensor TK Toyo Machinery

Thanh cảm ứng / Loại cảm biến phản xạ quang điện  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

USS-20

Ultrasonic Type Sensor  TK Toyo Machinery

Cảm biến loại siêu âm TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

ESD-40 (PCDA-80A)

Photoelectric Tranmission Type Sensor (for high transparency films) TK Toyo Machinery

Cảm biến loại truyền quang điện (cho màng có độ trong suốt cao) TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

ON-OFF Edge Sensor

 

TK Toyo Machinery Vietnam

FB-8D

Feeler Bar Type Sensor FB-8E TK Toyo Machinery

Cảm biến loại thanh cảm biến FB-8E  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

PS-30

Photoelectric Transmission Type Sensor TK Toyo Machinery

Cảm biến loại truyền quang điện TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Centering Sensor

 

TK Toyo Machinery Vietnam

PCDD-65 (PCDA-80A)

Centering Sensor - Integrated type TK Toyo Machinery

Cảm biến căn giữa - Loại tích hợp TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

PCDD-S50 (PCDA-80A)

Centering Sensor - Split type TK Toyo Machinery

Cảm biến căn giữa - Loại tách  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

CCD Camera Sensor

 

TK Toyo Machinery Vietnam

CCS-20B/50B

CCD Camera Sensor TK Toyo Machinery

Cảm biến máy ảnh CCD TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Pneumatic lever sensor

 

TK Toyo Machinery Vietnam

4V-A/B

Pneumatic lever sensor TK Toyo Machinery

Cảm biến đòn bẩy khí nén TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Controller

 

TK Toyo Machinery Vietnam

PCP-20

Controller TK Toyo Machinery

Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

PCP-45A

Controller TK Toyo Machinery

Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TXP-40A

Controller TK Toyo Machinery

Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

BLA-10A

Controller TK Toyo Machinery

Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

BLA-11A

Controller TK Toyo Machinery

Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Electric Cloth Guider

 

TK Toyo Machinery Vietnam

S2-DC

Electric Cloth Guider TK Toyo Machinery

Máy dẫn vải điện TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

HW2

Electric Cloth Guider TK Toyo Machinery

Máy dẫn vải điện TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Pneumatic Cloth Guider

 

TK Toyo Machinery Vietnam

PN-10

Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery

Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery 

TK Toyo Machinery Vietnam

PN-12

Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery

Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery 

TK Toyo Machinery Vietnam

PN-4

Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery

Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery 

TK Toyo Machinery Vietnam

PN-10-OP

Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery

Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery 

TK Toyo Machinery Vietnam

PN-12-OP

Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery

Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery 

TK Toyo Machinery Vietnam

PN-50

Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery

Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery 

TK Toyo Machinery Vietnam

Knit Guider

 

TK Toyo Machinery Vietnam

TG-A

Knit Guider TK Toyo Machinery

Máy dẫn dệt kim  Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Ring Guider

 

TK Toyo Machinery Vietnam

RIG-10

Ring Guider TK Toyo Machinery

Thiết bị dẫn vải cho các loại vải dệt kim hình ống TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Adjusting Bridge

 

TK Toyo Machinery Vietnam

SB-65

Adjusting Bridge for Cloth Guider TK Toyo Machinery

Thiết bị điều chỉnh cầu cho máy dẫn vải TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Pinch Expanders

 

TK Toyo Machinery Vietnam

PEX-12

Pinch Expanders TK Toyo Machinery

Bộ mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Expander Roller

 

TK Toyo Machinery Vietnam

EXR-10

TK Expander Roller TK Toyo Machinery

Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EXR-20

TK Expander Roller TK Toyo Machinery

Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EXR-30

TK Expander Roller TK Toyo Machinery

Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EXR-40

TK Expander Roller TK Toyo Machinery

Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EXR-45

TK Expander Roller TK Toyo Machinery

Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EXR-50

TK Expander Roller TK Toyo Machinery

Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Screw Roller

 

TK Toyo Machinery Vietnam

TK Screw Roller

 Screw Roller TK Toyo Machinery

Con lăn trục vít TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Curved Expander Roller

 

TK Toyo Machinery Vietnam

KSK-EXP

Curved Expander Roller TK Toyo Machinery

Con lăn mở rộng hình cong TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Roller

 

TK Toyo Machinery Vietnam

FS-1

 Roller TK Toyo Machinery

Con lăn TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

FS-2

 Roller TK Toyo Machinery

Con lăn TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Width Measuring System

 

TK Toyo Machinery Vietnam

CCS-20B

Camera Sensor TK Toyo Machinery

Cảm biến máy ảnh TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

CCS-50B

Camera Sensor TK Toyo Machinery

Cảm biến máy ảnh TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Photoelectric Transmission Sensor

 

TK Toyo Machinery Vietnam

PCWD-75

Photoelectric Transmission Sensor TK Toyo Machinery

Cảm biến truyền quang điện TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Controller

 

TK Toyo Machinery Vietnam

DCU-60

Controller TK Toyo Machinery

Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

DCU-70

Controller TK Toyo Machinery

Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Monitor Display

 

TK Toyo Machinery Vietnam

LIU-50

Monitor Display TK Toyo Machinery

Màn hình hiển thị TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Light Source

 

TK Toyo Machinery Vietnam

TLB-300

Light source which uses LED TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TLB-600

Light source which uses LED TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TLB-900

Light source which uses LED TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TLB-1200

Light source which uses LED TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TLB-1500

Light source which uses LED TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TLB-1800

Light source which uses LED TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Fluorescent light

 

TK Toyo Machinery Vietnam

CCL-20SWA

Light source which uses fluorescent light TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng ánh sáng huỳnh quang TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

CCL-30SWA

Light source which uses fluorescent light TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng ánh sáng huỳnh quang TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

CCL-32SWA

Light source which uses fluorescent light TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng ánh sáng huỳnh quang TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

CCL-40SWA

Light source which uses fluorescent light TK Toyo Machinery

Nguồn sáng sử dụng ánh sáng huỳnh quang TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Control System for Tire Manufacturing

 

TK Toyo Machinery Vietnam

EXP-100

Tire Cord Width Controller TK Toyo Machinery

Bộ điều khiển độ rộng dây lốp TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

EXP-100TC

Tire Cord Width Controller TK Toyo Machinery

Bộ điều khiển độ rộng dây lốp TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

SU-AC3

Tire Cord Edge Opener TK Toyo Machinery

Dụng cụ mở mép dây lốp TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

SU-AC3L

Tire Cord Edge Opener TK Toyo Machinery

Dụng cụ mở mép dây lốp TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WB-70A

Webstar for rubber web TK Toyo Machinery

Thanh dẫn hướng cao su vòng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WB-210

Webstar for rubber web TK Toyo Machinery

Thanh dẫn hướng cao su vòng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

WB-220A

Webstar for rubber web TK Toyo Machinery

Thanh dẫn hướng cao su vòng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

RG-200

Roll Guider for tire cord and conveyor belt TK Toyo Machinery

Bộ dẫn dây lốp và băng tải TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

RG-300

Roll Guider for tire cord and conveyor belt TK Toyo Machinery

Bộ dẫn dây lốp và băng tải TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Control System for Stenter

 

TK Toyo Machinery Vietnam

EPR

Stenter Guider for cloth infeeding TK Toyo Machinery

Bộ dẫn Stenter để nạp vải TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TBS-36

Ball Screw TK Toyo Machinery

Vít bóng TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

SU-40C

Selvage Uncurler TK Toyo Machinery

Máy duỗi biên Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

SK-8A

Disconnected web sensor TK Toyo Machinery

Cảm biến phát hiện mất kết nối TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Control System for Scatcher

 

TK Toyo Machinery Vietnam

DTS-100

Detwister TK Toyo Machinery

Máy mở khổ, trả xoắn TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

DTS-200

Detwister TK Toyo Machinery

Máy mở khổ, trả xoắn TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-220

Expanding Centering System - Textar TK Toyo Machinery

Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-221

Expanding Centering System - Textar TK Toyo Machinery

Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-320

Expanding Centering System - Textar TK Toyo Machinery

Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-321

Expanding Centering System - Textar TK Toyo Machinery

Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-325

Expanding Centering System - Textar TK Toyo Machinery

Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

TX-326

Expanding Centering System - Textar TK Toyo Machinery

Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

VM-100

Expanding Centering System - Webstar Mark II TK Toyo Machinery

Hệ thống mở rộng định tâm Webstar Mark II  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

VM-110

Expanding Centering System - Webstar Mark II TK Toyo Machinery

Hệ thống mở rộng định tâm Webstar Mark II  TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Others

 

TK Toyo Machinery Vietnam

Needle Detector

Needle Detector TK Toyo Machinery

Máy dò kim TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam

Air shaft

Air shaft TK Toyo Machinery

Trục không khí TK Toyo Machinery

TK Toyo Machinery Vietnam