3

 

HEAT CONTROL EQUIPMENT 

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT NHIỆT

 

 

ENC-GR500L-Pro Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Filter-less & Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không có gas - không có bộ lọc & Tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR1000L-Pro Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Filter-less & Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không có gas - không có bộ lọc & Tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR1500L-Pro Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Filter-less & Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không có gas - không có bộ lọc & Tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR2000L-Pro Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Filter-less & Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không có gas - không có bộ lọc & Tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR2500L-Pro Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Filter-less & Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không có gas - không có bộ lọc & Tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR500EX-Pro Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Filter-less & Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không có gas - không có bộ lọc & Tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR1000EX-Pro Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Filter-less & Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không có gas - không có bộ lọc & Tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR1500EX-Pro Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Filter-less & Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không có gas - không có bộ lọc & Tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR300LE-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát không gas - không thoát nước

Apiste

 

ENC-GR510LE-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát không gas - không thoát nước

Apiste

 

ENC-GR500LE-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát không gas - không thoát nước

Apiste

 

ENC-GR810LE-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát không gas - không thoát nước

Apiste

 

ENC-GR800LE-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát không gas - không thoát nước

Apiste

 

ENC-GR1300LE-eco Side-mounting type 

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát không gas - không thoát nước

Apiste

 

ENC-GR2400LE-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát không gas - không thoát nước

Apiste

 

ENC-GR500S-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR500L-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR1000L-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR1500L-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR2000L-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR2500L-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR2500LDF-eco Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR500EX-eco Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR1010EX-eco Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR1000EX-eco Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR1500EX-eco Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR2000EX-eco Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR2500EX-eco Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Energy saving

Bảng điều khiển bộ làm mát không dùng gas tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

ENC-GR510L-SUS Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas SUS body (outdoor specification)

Bảng điều khiển bộ làm mát thân SUS không dùng gas (thông số kỹ thuật ngoài trời)

Apiste

 

ENC-GR500L-SUS Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas SUS body (outdoor specification)

Bảng điều khiển bộ làm mát thân SUS không dùng gas (thông số kỹ thuật ngoài trời)

Apiste

 

ENC-GR1000L-SUS Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas SUS body (outdoor specification)

Bảng điều khiển bộ làm mát thân SUS không dùng gas (thông số kỹ thuật ngoài trời)

Apiste

 

ENC-GR1500L-SUS Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas SUS body (outdoor specification)

Bảng điều khiển bộ làm mát thân SUS không dùng gas (thông số kỹ thuật ngoài trời)

Apiste

 

ENC-GR2500L-SUS Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas SUS body (outdoor specification)

Bảng điều khiển bộ làm mát thân SUS không dùng gas (thông số kỹ thuật ngoài trời)

Apiste

 

ENC-GR300S Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Non-freon-gas Non-freon-gas

Bảng điều khiển bộ làm mát không chứa khí freon 

Apiste

 

ENC-G310LE Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát khí Freon Không thoát nước

Apiste

 

ENC-G1310LE Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát khí Freon Không thoát nước

Apiste

 

ENC-G820EXE Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát khí Freon Không thoát nước

Apiste

 

ENC-G1310EXE Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát khí Freon Không thoát nước

Apiste

 

ENC-G1320EXE Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Non-Drain

Bảng điều khiển bộ làm mát khí Freon Không thoát nước

Apiste

 

ENC-G352WL Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Standard

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon tiêu chuẩn

Apiste

 

ENC-G451S Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Standard

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon tiêu chuẩn

Apiste

 

ENC-G320L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Standard

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon tiêu chuẩn

Apiste

 

ENC-G610L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Standard

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon tiêu chuẩn

Apiste

 

ENC-G1110L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Standard

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon tiêu chuẩn

Apiste

 

ENC-G1651L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Standard

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon tiêu chuẩn

Apiste

 

ENC-G510EX Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Standard

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon tiêu chuẩn

Apiste

 

ENC-AR1010HD Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas SUS body (outdoor specification)

Bảng điều khiển bộ làm mát thân SUS khí Freon (thông số kỹ thuật ngoài trời)

Apiste

 

ENC-AR1610HD Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas SUS body (outdoor specification)

Bảng điều khiển bộ làm mát thân SUS khí Freon (thông số kỹ thuật ngoài trời)

Apiste

 

ENC-A1020L-DF Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-A3500EX Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-A5500L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-G2240L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-G2940L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-AR1120L-SUS-2 Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-AR1120EX-SUS-2 Top-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-NW1120L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-NW2200L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-NW2900L Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENC-2800HL Side-mounting type

Control Panel Cooling unit Freon-gas Special specifications

Bảng điều khiển bộ làm mát khí freon thông số kỹ thuật đặc biệt

Apiste

 

ENH-105L(R)-100 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-105L(R)-200 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-110L(R)-100 Inside side-mount 

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-110L(R)-200 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-115S(R)-100 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-115S(R)-200 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-115L(R)-100 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-115L(R)-200 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-130L(R)-100 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-130L(R)-200 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-165L(R)-100 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-165L(R)-200 Inside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe system-Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có hệ thống ống dẫn nhiệt gắn bên trong

Apiste

 

ENH-115S(R)-O-200 Outside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe Outside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có ống dẫn nhiệt giá đỡ bên ngoài

Apiste

 

ENH-115L(R)-O-100 Outside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe Outside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có ống dẫn nhiệt giá đỡ bên ngoài

Apiste

 

ENH-115L(R)-O-200 Outside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe Outside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có ống dẫn nhiệt giá đỡ bên ngoài

Apiste

 

ENH-130L(R)-O-100 Outside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe Outside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có ống dẫn nhiệt giá đỡ bên ngoài

Apiste

 

ENH-130L(R)-O-200 Outside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe Outside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có ống dẫn nhiệt giá đỡ bên ngoài

Apiste

 

ENH-165L(R)-O-100 Outside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe Outside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có ống dẫn nhiệt giá đỡ bên ngoài

Apiste

 

ENH-165L(R)-O-200 Outside side-mount

Control panel heat exchangers Heat-pipe Outside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có ống dẫn nhiệt giá đỡ bên ngoài

Apiste

 

ENH-117L-230 Inside side-mount


Control panel heat exchangers Heat-pipe Adaptive voltage

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có ống dẫn nhiệt điện áp thích ứng

Apiste

 

ENH-115L(R)-220 Inside side-mount


Control panel heat exchangers Heat-pipe Adaptive voltage

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có ống dẫn nhiệt điện áp thích ứng

Apiste

 

ENH-130L(R)-220 Inside side-mount


Control panel heat exchangers Heat-pipe Adaptive voltage

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có tấm model ở nước ngoài

Apiste

 

ENH-P110L-200CE-N Inside side-mount

Control panel heat exchangers Plate Overseas Models

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có tấm model ở nước ngoài

Apiste

 

ENH-P120L-200CE-N Inside side-mount

Control panel heat exchangers Plate Overseas Models

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có tấm model ở nước ngoài

Apiste

 

ENH-P140L-200CE-N Inside side-mount

Control panel heat exchangers Plate Overseas Models

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có tấm model ở nước ngoài

Apiste

 

ENH-B4025

Control panel heat exchangers Temperature Adjustment Unit Inside mount

Bảng điều khiển bộ trao đổi nhiệt có bộ điều chỉnh nhiệt độ giá đỡ bên trong

Apiste

 

NRC-50AL

Peltier cooling unit

Bộ làm mát Peltier

Apiste

 

NRC-100AL

Peltier cooling unit

Bộ làm mát Peltier

Apiste

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255