Siemens Vietnam,Khởi động mềm 3RW4435-6BC44 Siemens

RW4435-6BC44 

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 134 A, 75 kW Inside-delta: 232 A, 132 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5535-6HA14<<

Sản phẩm
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) 3RW4435-6BC44
Mô tả sản phẩm Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 400 V, 40 ° C: 134 A, 75 kW Inside-delta: 232 A, 132 kW 200-460 V AC, 230 V AC Đầu nối trục vít !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5535-6HA14 <<
Dòng sản phẩm Khởi động mềm 3RW44
Vòng đời sản phẩm (PLM) PM400: Đã bắt đầu giai đoạn kết thúc
Ngày có hiệu lực PLM Loại bỏ sản phẩm kể từ: 01.10.2019

 • 3RW4422-1BC34

 • 3RW4422-1BC35

 • 3RW4422-1BC36

 • 3RW4422-1BC44

 • 3RW4422-1BC45

 • 3RW4422-1BC46

 • 3RW4422-3BC34

 • 3RW4422-3BC35

 • 3RW4422-3BC36

 • 3RW4422-3BC44

 • 3RW4422-3BC45

 • 3RW4422-3BC46

 • 3RW4423-1BC34

 • 3RW4423-1BC35

 • 3RW4423-1BC36

 • 3RW4423-1BC44

 • 3RW4423-1BC45

 • 3RW4423-1BC46

 • 3RW4423-3BC34

 • 3RW4423-3BC35

 • 3RW4423-3BC36

 • 3RW4423-3BC44

 • 3RW4423-3BC45

 • 3RW4423-3BC46

 • 3RW4424-1BC34

 • 3RW4424-1BC35

 • 3RW4424-1BC36

 • 3RW4424-1BC44

 • 3RW4424-1BC45

 • 3RW4424-1BC46

 • 3RW4424-3BC34

 • 3RW4424-3BC35

 • 3RW4424-3BC36

 • 3RW4424-3BC44

 • 3RW4424-3BC45

 • 3RW4424-3BC46

 • 3RW4425-1BC34

 • 3RW4425-1BC35

 • 3RW4425-1BC36

 • 3RW4425-1BC44

 • 3RW4425-1BC45

 • 3RW4425-1BC46

 • 3RW4425-3BC34

 • 3RW4425-3BC35

 • 3RW4425-3BC36

 • 3RW4425-3BC44

 • 3RW4425-3BC45

 • 3RW4425-3BC46

 • 3RW4426-1BC34

 • 3RW4426-1BC35

 • 3RW4426-1BC36

 • 3RW4426-1BC44

 • 3RW4426-1BC45

 • 3RW4426-1BC46

 • 3RW4426-3BC34

 • 3RW4426-3BC35

 • 3RW4426-3BC36

 • 3RW4426-3BC44

 • 3RW4426-3BC45

 • 3RW4426-3BC46

 • 3RW4427-1BC34

 • 3RW4427-1BC35

 • 3RW4427-1BC36

 • 3RW4427-1BC44

 • 3RW4427-1BC45

 • 3RW4427-1BC46

 • 3RW4427-3BC34

 • 3RW4427-3BC35

 • 3RW4427-3BC36

 • 3RW4427-3BC44

 • 3RW4427-3BC45

 • 3RW4427-3BC46

 • 3RW4434-2BC34

 • 3RW4434-2BC35

 • 3RW4434-2BC36

 • 3RW4434-2BC44

 • 3RW4434-2BC45

 • 3RW4434-2BC46

 • 3RW4434-6BC34

 • 3RW4434-6BC35

 • 3RW4434-6BC36

 • 3RW4434-6BC44

 • 3RW4434-6BC45

 • 3RW4434-6BC46

 • 3RW4435-2BC34

 • 3RW4435-2BC35

 • 3RW4435-2BC36

 • 3RW4435-2BC44

 • 3RW4435-2BC45

 • 3RW4435-2BC46

 • 3RW4435-6BC34

 • 3RW4435-6BC35

 • 3RW4435-6BC36

 • 3RW4435-6BC44

 • 3RW4435-6BC45

 • 3RW4435-6BC46

 • 3RW4436-2BC34

 • 3RW4436-2BC35

 • 3RW4436-2BC36

 • 3RW4436-2BC44

 • 3RW4436-2BC45

 • 3RW4436-2BC46

 • 3RW4436-6BC34

 • 3RW4436-6BC35

 • 3RW4436-6BC36

 • 3RW4436-6BC44

 • 3RW4436-6BC45

 • 3RW4436-6BC46

 • 3RW4443-2BC34

 • 3RW4443-2BC35

 • 3RW4443-2BC36

 • 3RW4443-2BC44

 • 3RW4443-2BC45

 • 3RW4443-2BC46

 • 3RW4443-6BC34

 • 3RW4443-6BC35

 • 3RW4443-6BC36

 • 3RW4443-6BC44

 • 3RW4443-6BC45

 • 3RW4443-6BC46

 • 3RW4444-2BC34

 • 3RW4444-2BC35

 • 3RW4444-2BC36

 • 3RW4444-2BC44

 • 3RW4444-2BC45

 • 3RW4444-2BC46

 • 3RW4444-6BC34

 • 3RW4444-6BC35

 • 3RW4444-6BC36

 • 3RW4444-6BC44

 • 3RW4444-6BC45

 • 3RW4444-6BC46

 • 3RW4445-2BC34

 • 3RW4445-2BC35

 • 3RW4445-2BC36

 • 3RW4445-2BC44

 • 3RW4445-2BC45

 • 3RW4445-2BC46

 • 3RW4445-6BC34

 • 3RW4445-6BC35

 • 3RW4445-6BC36

 • 3RW4445-6BC44

 • 3RW4445-6BC45

 • 3RW4445-6BC46

 • 3RW4446-2BC34

 • 3RW4446-2BC35

 • 3RW4446-2BC36

 • 3RW4446-2BC44

 • 3RW4446-2BC45

 • 3RW4446-2BC46

 • 3RW4446-6BC34

 • 3RW4446-6BC35

 • 3RW4446-6BC36

 • 3RW4446-6BC44

 • 3RW4446-6BC45

 • 3RW4446-6BC46

 • 3RW4447-2BC34

 • 3RW4447-2BC35

 • 3RW4447-2BC36

 • 3RW4447-2BC44

 • 3RW4447-2BC45

 • 3RW4447-2BC46

 • 3RW4447-6BC34

 • 3RW4447-6BC35

 • 3RW4447-6BC36

 • 3RW4447-6BC44

 • 3RW4447-6BC45

 • 3RW4447-6BC46

 • 3RW4453-2BC34

 • 3RW4453-2BC35

 • 3RW4453-2BC36

 • 3RW4453-2BC44

 • 3RW4453-2BC45

 • 3RW4453-2BC46

 • 3RW4453-6BC34

 • 3RW4453-6BC35

 • 3RW4453-6BC36

 • 3RW4453-6BC44

 • 3RW4453-6BC45

 • 3RW4453-6BC46

 • 3RW4454-2BC34

 • 3RW4454-2BC35

 • 3RW4454-2BC36

 • 3RW4454-2BC44

 • 3RW4454-2BC45

 • 3RW4454-2BC46

 • 3RW4454-6BC34

 • 3RW4454-6BC35

 • 3RW4454-6BC36

 • 3RW4454-6BC44

 • 3RW4454-6BC45

 • 3RW4454-6BC46

 • 3RW4455-2BC34

 • 3RW4455-2BC35

 • 3RW4455-2BC36

 • 3RW4455-2BC44

 • 3RW4455-2BC45

 • 3RW4455-2BC46

 • 3RW4455-6BC34

 • 3RW4455-6BC35

 • 3RW4455-6BC36

 • 3RW4455-6BC44

 • 3RW4455-6BC45

 • 3RW4455-6BC46

 • 3RW4456-2BC34

 • 3RW4456-2BC35

 • 3RW4456-2BC36

 • 3RW4456-2BC44

 • 3RW4456-2BC45

 • 3RW4456-2BC46

 • 3RW4456-6BC34

 • 3RW4456-6BC35

 • 3RW4456-6BC36

 • 3RW4456-6BC44

 • 3RW4456-6BC45

 • 3RW4456-6BC46

 • 3RW4457-2BC34

 • 3RW4457-2BC35

 • 3RW4457-2BC36

 • 3RW4457-2BC44

 • 3RW4457-2BC45

 • 3RW4457-2BC46

 • 3RW4457-6BC34

 • 3RW4457-6BC35

 • 3RW4457-6BC36

 • 3RW4457-6BC44

 • 3RW4457-6BC45

 • 3RW4457-6BC46

 • 3RW4458-2BC34

 • 3RW4458-2BC35

 • 3RW4458-2BC36

 • 3RW4458-2BC44

 • 3RW4458-2BC45

 • 3RW4458-2BC46

 • 3RW4458-6BC34

 • 3RW4458-6BC35

 • 3RW4458-6BC36

 • 3RW4458-6BC44

 • 3RW4458-6BC45

 • 3RW4458-6BC46

 • 3RW4465-2BC34

 • 3RW4465-2BC35

 • 3RW4465-2BC36

 • 3RW4465-2BC44

 • 3RW4465-2BC45

 • 3RW4465-2BC46

 • 3RW4465-6BC34

 • 3RW4465-6BC35

 • 3RW4465-6BC36

 • 3RW4465-6BC44

 • 3RW4465-6BC45

 • 3RW4465-6BC46

 • 3RW4466-2BC34

 • 3RW4466-2BC35

 • 3RW4466-2BC36

 • 3RW4466-2BC44

 • 3RW4466-2BC45

 • 3RW4466-2BC46

 • 3RW4466-6BC34

 • 3RW4466-6BC35

 • 3RW4466-6BC36

 • 3RW4466-6BC44

 • 3RW4466-6BC45

 • 3RW4466-6BC46

 

100% EU/China
 Origin

Siemens
 Vietnam

Model: 3RW4435-6BC44
 Soft starter

100% EU/China
 Origin

Siemens
 Vietnam

Model: 3RW4445-6BC44
 Soft starter

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

 

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng SIEMENS tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây