Anritsu Vietnam,Đầu dò S-423E-01-1-TPC1-ASP Anritsu,S-423E-01-1-TPC1-ASP Anritsu

High Superior for extremely small Surface Probes Model S series
Type E Model:S-423E-01-1-TPC1-ANP
Type K Model:S-423K-01-1-TPC1-ANP 

 

Thông tin sản phẩm

Nhiệt độ. phạm vi-50 đến 800 ° C

Dung sai 0 ° C ≦ t <333 ° C: ± 2,5 ° C

333 ° C ≦ t ≦ 500 ° C: ± (0,0075 × | t |) ° C

500 ° C <t ≦ 700 ° C: ± (0,015 × | t |) ° C

700 ° C <t ≦ 800 ° C: ± (0,02 × | t |) ° C

* t: Nhiệt độ đo được

Thời gian phản hồi 1 giây

Độ bền Hơn 60.000 điểm tiếp xúc (ở bề mặt 800 ° C)

Điểm hiệu chuẩn của báo cáo thử nghiệm 100, 300, 500 ° C

độ nghiêng cho phép ± 5 °

Loại và chiều dài cáp Loại E: TPC-E 1m

Loại K: TPC-K 1m

PlugType E: ANP-E-M-L

Loại K: ANP-K-M-L

RepairRepairable

 

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: HD-1200E
Thermometer

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: HR-1200E
Thermometer

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: S-423E-01-1-TPC1-ASP

 

 

Products

Series

Model

Brand

Stationary Surface Temperature Probes

General Stationary
A Series

Type K Model A-131K-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-131E-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-211K-00-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-211E-00-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-231K-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-231E-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-231K-01-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-231E-01-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-233K-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-233E-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-241K-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-241E-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-314K-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-314E-00-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model A-333K-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model A-333E-01-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Micro Sensor Probes
CS Series

Type K Model CS-01K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-01E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-03K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-03E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-11K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-11E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-13K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-13E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-21K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-21E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CS-36K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CS-36E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Self Supporting Probes
WE Series

Type K Model WE-11K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-11E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-12K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-12E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-21K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-21E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-22K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-22E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-31K-TA1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-31E-TA1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model WE-42K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model WE-42E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Magnet Probes
MG Series

Type K Model MG-11K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-11E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MG-14K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-14E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MG-21K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-21E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MG-24K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-24E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MG-34K-GX1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MG-34E-GX1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Flat Head Probes
TH Series

Type K Model TH-11K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model TH-11E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model TH-11K-020-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model TH-11E-020-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model TH-14K-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model TH-14E-010-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model TH-14K-020-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model TH-14E-020-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

High Temperature Probes
HHT Series

Type K Model HHT-41K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-51K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-42K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-52K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-43K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model HHT-53K-10-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Heat Pipe Probes
VA Series

Type K Model VA-03K-01-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model VA-03E-01-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model VA-05K-01-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model VA-05E-01-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Moving /  Rotating Surface Temperature Probes

General Moving/rotating
Surface Probes
U Series

Type K Model U-112K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-112E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-211K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-211E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-121K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-121E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-221K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-221E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-133K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-133E-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model U-211K-01-D0-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model U-211E-01-D0-0-TC1-W

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Small Head Probes
SH Series

Type K Model SH-14K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SH-14E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model SH-46K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SH-46E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Flat Type Rotating
Surface Probes
UH Series

Type K Model UH-11K-03-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model UH-11E-03-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model UH-12K-03-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model UH-12K-03-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Moving Wire Probes
MW Series

Type K Model MW-31K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MW-31E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model MW-44K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model MW-44E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Internal Temperature Probes

General Internal Probes
BS Series

Type K Model BS-21K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-21E-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-31K-030-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-31E-030-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-91K-003-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-91E-003-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-11K-003-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-11E-003-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-22K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-22E-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BS-51K-100-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BS-51E-100-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Needle Type Probes
BT Series

Type K Model BT-31K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-31E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BT-92K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-92E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BT-72K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-72E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BT-22K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-22E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BT-11K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BT-11E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BTN-41K

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BTN-41E

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Fine Flexible Probes
SF Series

Type K Model SF-K-100-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SF-E-100-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model SF-K-200-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SF-E-200-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Air Temperature Probes
AT Series

Type K Model AT-10K-050-0-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model AT-10E-050-0-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model AT-30K-050-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model AT-30E-050-1-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Bendable Wiry Probes
SHEATH Series

Type K Model B3.2-K-J1-M1-L500-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model B3.2-E-J1-M1-L500-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Low Temperature Probes
BR Series

Type K Model BR-10K-1-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BR-10E-1-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model BR-10K-0-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model BR-10E-0-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Special Application Probes

Flat Leaf Probes
ST Series

Type K Model ST-11K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-11E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-31K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-31E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-11K-200-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-11E-200-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-41K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-41E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-21K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-21E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-32K-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-32E-010-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-21K-150-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-21E-150-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-44K-010-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-44E-010-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-13K-015-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-13E-015-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model ST-23K-050-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model ST-23E-050-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Flat Leaf Probes
STN Series

Type K Model STN-11K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-11E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-31K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-31E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-11K-200

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-11E-200

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-41K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-41E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-21K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-21E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-34K-015

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-34E-015

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-12K-015

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-12E-015

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-43K-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-43E-010

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model STN-23K-100

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model STN-23E-100

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Screw Setting Probes
SC Series

Type K Model SC-31K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SC-31E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model SC-32K-SG1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model SC-32E-SG1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Accessories for CR series
CRB Series

Type K Model CRB-K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CRB-E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Soldering Iron Probes
CR Series

Type K Model CR-31K

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CR-31E

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model CR-32K

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model CR-32E

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

High Superior Surface Temperature Probes

General Stationary
Surface Probes
S Series

Type K Model S-113K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-113E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-221K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-221E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-311K-00-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-311E-00-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-411K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-411E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-423K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-423E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-551K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-551E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-641K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-641E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-780K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-780E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Moving / Rotating
Surface Probes
S Series

Type K Model S-113K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-113E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-221K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-221E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-311K-00-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-311E-00-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-411K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-411E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-423K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-423E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-551K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-551E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-641K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-641E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model S-780K-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model S-780E-GW1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Other Special Application Probes

Molten metal surface probes

Type K Model 518K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 518E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 524K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 524E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Micro sensor probes

Type K Model 310K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 310E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 343K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 343E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

High temperatur probes

Type K Model 619K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 620K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 621K-010-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Pipe outside probes

Type K Model 123K-φ50-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 123E-φ50-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 528K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 528E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 1811K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 1811E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Pipe inside probes

Type K Model 344K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 344E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 305K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 305E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Slit type probes

Type K Model 304K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 304E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 304K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 304E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Flat leaf probes

Type K Model 503K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 503E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 505K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 505E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 540K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 540E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Insertion probes

Type K Model 502K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 502E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 504K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 504E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 501K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 501E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Depth adjustable probes

Type K Model 520K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 520E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Heavy duty moving surface probes

Type K Model 213K-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 213E-TC1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Soft body probes

Type K Model 1600K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 1600E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type K Model 1601K-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 1601E-TS1-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Drop probes

Type K Model 530K-TF5-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

Type E Model 530E-TF5-ANP

Anritsu VietNam, Anritsu ANS VietNam, ANS VietNam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng ANRITSU tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây