Đại lý Bently Nevada Vietnam,Velomitor Piezo-velocity Sensor 330500-02-00 Bently Nevada ,Bently Nevada Vietnam,330500-02-00 Bently Nevada ,Velomitor Piezo-velocity Sensor 330500-02-00 ,330500-02-00 Velomitor Piezo-velocity Sensor,Cảm biến vận tốc 330500-02-CN Bently Nevada

Bently Nevada Vietnam,Velomitor Piezo-velocity Sensor 330500-02-00 Bently Nevada

330500 Velomitor 

Tổng quan

 

330500 Velomitor * của chúng tôi là một máy đo gia tốc kế tích hợp 2 chân, chắc chắn, đặc biệt thích hợp để theo dõi tình trạng của máy có ổ trục phần tử lăn và ở đó các phép đo rung động theo đơn vị vận tốc là hữu ích nhất.

 

 

Tính năng sản phẩm

Nhạy cảm

3,94mV / mm / s (100 mV / in / s) ± 5%.

 

Dải tần số

4,5 Hz đến 5 kHz ± 3,0 dB hoặc 6,0 Hz đến 2,5 kHz ± 0,9 dB.

 

Cáp

Chiều dài cáp tối đa là 305 m (1.000 ft).

 

Quản lý mối nguy

Cảm biến có sẵn với nhiều phê duyệt để sử dụng trong các Khu vực Nguy hiểm.

Bently Nevada Partlist

 

 

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 176449-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor XA Piezo-velocity Sensor: 330525-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Modbus RS232/RS422 I/O Module (Spares): 125736-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Prox/Seismic I/O Module with Internal Termination (Spares): 128229-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor I/O Module with Internal Terminations (Spares): 125680-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40M Proximitor Monitor (Spares): 140734-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 4-Channel Relay I/O Module (Spares): 125720-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 4-Channel Relay Module (Spares): 125712-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada RIM I/O Module (Spares): 125768-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage dc Power Supply Module (Spares): 133292-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Sliding Bracket: 330853-02-03

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor CT Velocity Transducer: 190501-01-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomittor Interconnect Cable: 84661-30

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-01-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor: 330500-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Transient Data Interface: 3500/22-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Interconnect Cable: 130539-99

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Accelerometer Acceleration Tranducer: 330400-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330105-02-12-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-080-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Oil Whirl/Whip Kit: 137482-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-10-15-071-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Studs: 89139-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage ac Power Input Module (Spares): 125840-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-05-00-105-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-085-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Precision Target Button: 136534-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Foot (3 metres) Cable: 136634-0010-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Unbalance Perturbator Option: 141121-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Shaft Micrometer: 330186-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada RK 4 Rotor Kit: 126376-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rotor Kit with Oil Whirl/Whip Kit: 123456-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-15-030-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-080-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Oil Whirl/Whip Kit: 137482-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-10-15-071-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Studs: 89139-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage ac Power Input Module (Spares): 125840-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-05-00-105-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-085-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Precision Target Button: 136534-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Foot (3 metres) Cable: 136634-0010-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Unbalance Perturbator Option: 141121-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Shaft Micrometer: 330186-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada RK 4 Rotor Kit: 126376-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rotor Kit with Oil Whirl/Whip Kit: 123456-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-15-030-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-00-015-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module with External Terminations (Spares): 133434-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Prox/Velom I/O Module with External Terminations (Spares): 140482-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Foot (3 metres) Cable (PVC): 136634-0010-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Isolated Keyphasor I/O Module (External Terminations): 126648-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 XL Precision Micrometer Instruction Sheet: 138751-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Trendmaster 2000 Thermocouple: 200125-01-15-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Transient Data Interface Module with USB Cable: 288055-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Ethernet/RS232 Modbus I/O Module: 136188-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Communication Gateaway Module: 136180-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack Configuration Software and Configuration Manual: 3500/01-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada VIbration Probe: 86691-01250-0400-15

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada VIbration Probe: 86691-01780-1300-15

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 XL Standard Extension Cable: 330930-060-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-00-130-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/61 Monitor (Spares): 163179-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-10-00-067-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor CT Velocity Transducer: 190501-12-99-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module Signal & Record Terminals: 81544-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Interconnect Cable: CB2W100-112

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/42, /70, /72 I/O Module with Internal Barriers (4 prox/accel channels) and Internal Terminations: 135489-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40 I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations: 135489-04

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/61 I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations: 136711-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/60 I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations: 136711-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-040-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40M Proximitor Monitor (Spares): 176449-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor I/O Module with External Terminations (Spares): 126615-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Precision Micrometer: 330185-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Power Module Kit: 123135-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Interconnect Cable: 130539-30

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-080-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330105-02-12-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-085-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-040-13-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Tachometer Module: 288062-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330854-040-25-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module with Internal Terminations: 133442-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330850-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-04-04-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 16-Channel Temperature Monitor: 3500/65-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330105-02-12-10-02-CN

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Upgrade Kit: 178850-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-02-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Galvanic Isolator Interface Cable: 141707- 0015-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada MTL Galvanic Isolator Interface: 141660-01-01-01-01-01-01-01-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Accelerometer Mounting Kit: 43217-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-13-00 

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Kit: 143310-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Keyphasor I/O Module (Internal Terminations): 125800-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module (Internal Terminations): 140471-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/64 Dynamic Pressure Module (Spares): 176449-05

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module with Internal Terminations (Spares): 140471-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Isolated 4-20 mA I/O Module with External Terminations (Spares): 136294-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/62 Monitor (Spares): 163179-03

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Full-height Monitor Blank Front Panel (Spares): 130944-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-045-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-04-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 3500/42M-09-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rod Position Monitor: 3500/72M-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Straight Cable: 147856-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor: 330500-04-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 16-Channel Relay Module: 3500/33-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Communication Gateway: 3500/92-04-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Half-height Blank Front Panel Cover (Spares): 131151-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330106-05-30-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 4-Channel Relay Module: 3500/32-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Display Interface Module: 135799-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Display Unit: 135785-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Interconnect Cables: 9571-32

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Recip Rod Position Monitor: 3500/72-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Electronic Overspeed Detection System: 3500/53-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 3500/42-09-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 3500/42-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module (Spares): 149369-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Monitor: 3500/40-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module: 3500/25-02-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack Interface Module: 3500/20-01-02-00 

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Shaft Micrometer: 330186-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Spare 16-Channel Relay Output Module: 149992-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage dc Power Input Module (Spares): 133300-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Spare 16-Channel Relay Control Module: 149986-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Communication Gateway: 3500/92-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module: 3500/25-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Base-T/100 Base-TX I/O Module: 146031-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-241-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Temperature Cable: 84508-30

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-267-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-055-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Half-height Module Card Guide (Spares): 125565-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-169-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 25630-12-10-03-020-151-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Process Variable Monitor: 3500/62-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Earthing I/O Module: 136719-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-01-020-089-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-159-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Half-height Module Internal Chassis (Spares): 125388-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-161-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-191-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Screws for Half-height Module Internal Chassis (Spares): 04300111

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing: 31000-16-10-15-201-02-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Seismoprobe: 74712-02-11-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Seismoprobe: 74712-03-11-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor: 330500-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-156-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 19000-00-90-18-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes: 330901-00-90-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-02-018-038-22-04-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Thrust Transmitter: 991-06-50-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 2-Wire Vibration Transmitter: 990-05-50-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada ac Power Supply Module (Spares): 127610-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 NSv Reverse Mount Probe: 330906-02-12-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21501-24-40-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-080-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Voltage ac Power Input Module (Spares): 125840-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 2-Wire Vibration Transmitter: 990-04-70-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe: 22810-00-04-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack: 3500/05-02-05-00-00-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada General Purpose Equipment Monitor: 1900/65A-00-00-01-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21504-00-24-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-02-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 18745-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 18745-03

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21504-00-08-05-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-07-50-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 24701-16-10-00-077-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada General Purpose Equipment Monitor: 1900/65A-01-01-03-00-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack: 3500/05-01-02-00-00-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330704-000-080-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-09-15-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-02-25-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330103-00-05-10-11-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330103-00-05-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximity Probes: 330905-05-10-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-05-50-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-09-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 18745-04

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330102-00-10-20-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-04-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-04-50-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330851-02-000-070-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximity Probes: 330902-00-38-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-08-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximity Probes: 330905-00-10-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330851-04-000-020-90-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330851-02-000-080-10-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330780-91-CN

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-50-05

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21504-28-68-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-13-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-25-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-91-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-02-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-14-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-16-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-36-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330102-00-20-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-15-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-085-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-01-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-01-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-07-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-04-10-11-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximitor Sensor: 330980-70-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-045-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21500-00-12-05-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21508-02-12-05-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21508-02-12-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-50-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-05-20-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximitor Sensor: 330980-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-08-90-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-11-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330780-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-90-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330701-00-20-10-11-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-91-05

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-23-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330780-90-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330704-000-050-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-51-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330103-00-06-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-05-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 30180-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

 

100% US/ EU
Origin

AI-Tek Vietnam

Code: 70085-1010-214
Passive Speed Sensor

 

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: HD-1250K
Thermometer

 

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: S-641K-01-1-TPC1-ANP
Probe

 

100% Italy Origin

BCS Italy Vietnam

BCS compression load cells
Type: CNX-100
- rated load: 100 tons;
- accuracy class: ± 0.1% of rated load;
- shielded high-temperature cable, 12 m long;

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330500-02-00
Velomitor Piezo-velocity Sensor

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-51-00
3300XL Proximitor Sensor

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330104-00-08-10-01-00
3300 XL 8 mm Proximity Probes

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330500-02-00
Velomitor Piezo-velocity Sensor

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/42-09-00
Proximitor Seismic Monitor

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 140471-01
I/O Module with Internal Terminations (Spares)

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330104-00-05-10-02-00
Proximity Probes

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-080-10-00
3300 XL Standard Extension Cable

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-91-00
Proximity Sensor

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330703-000-050-10-02-00
3300 XL 11 mm Proximity Probes

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330780-91-00
Proximity Sensor

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330106-05-30-10-02-00
3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes

 

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-51-00
3300XL Proximitor Sensor

 

100% EU Origin

Berthold Vietnam

Code: 50498-01-S
Description: Spare part for LB 452 castXpert
 Measuring channel with CPU, Power supply 90-264 V
Current output 4-20 mA, isolated, max. 500 Ohm
Relay output for error indication
Two digital inputs for external empty and full adjust

 

100% Italy Origin

Bonfiglioli Vietnam

Code: 0060346
ACT401-21FA
Active frequency inverter

 

100% Germany Origin

Burkert Vietnam

Art. No.52513
Type 0290
Description: 2/2-way-valve

 

100% Germany Origin

Burkert Vietnam

Art. No.52513
Type 0290
Description: 2/2-way-valve

 

100% USA Origin

Control Solutions Minnesota Vietnam

BBPRO-V210
Babel Buster Pro V210 Modbus to SNMP Gateway with Trap Receiver

 

100% USA Origin

Control Solutions Minnesota Vietnam

BB3-6101-V2C
Babel Buster BB3-6101-V2C SNMP to Modbus Gateway
Serial Port: RS-485 (standard)

 

100% USA Origin

Control Solutions Minnesota Vietnam

BB3-6101-V3
Babel Buster BB3-6101-V3 Modbus to SNMP Gateway

 

100% Germany Origin

E+H Vietnam

Code: CPS11D-7AA21
 Description: pH electrodes

 

100% Germany Origin

E+H Vietnam

Code: CPA111-00D
 Immersion and installation assembly for pH/ORP measurement

 

100% Germany Origin

E+H Vietnam

Code: CPM253-MR0110
Description: Compact field device for all industries

 

100% Germany Origin

E+H Vietnam

Code: FMU90-R21CA131AA1A
 Description: Transmitter in housing

 

100% Germany Origin

EMG Vietnam

Model: LS13.01
Light Transmitter

 

100% Germany Origin

EMG Vietnam

Model: LS14.01
Light Transmitter

 

100% Germany Origin

EMG Vietnam

Model: KLW 300.012
Stroke Transducer

 

100% Germany Origin

EMG Vietnam

Model: KLW 360.012
Stroke Transducer

 

100% Germany Origin

Gaz Vietnam

Model: KL100P
Industrial Ni-Cd Standard Battery
 Accu 1,2Vdc-100Ah
 Dung lượng : 1,2V-100Ah
Tuổi thọ ắc quy : 20 năm

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model : IC695PSD040
Module

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model :  IC695ETM001
Module

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC695PSD040H
Power Supply

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC695CPE310-ABAH
Module

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC695ETM001
Module

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC694MDL655B
Module

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC694ALG223-DB
Module

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC694MDL753B
Module

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC694MDL660-BC
Module

 

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC695ACC400-AA
 Energy Pack

 

100% USA Origin

GEOKON Vietnam

Code: 8032-16-1S
 Description: 16 strain relief cable entries
16x4 Channel Multiplexer w/ surge protection and

 

100% USA Origin

GEOKON Vietnam

Code: 8032-5V
Description: length (300m maximum) as separate line item
Attach 05-375V12 cable in METERS 4 @ 50m
Multiplexer Cable, varied length, specify cable

 

100% USA Origin

GEOKON Vietnam

Code: 05-375V12-M
 Description: Tan PVC Cable, 0.375", 5 twisted pairs

 

100% Germany Origin

Homa Vietnam

Item no: 120020
Contactor acc. List 280
Ident-Nr: B1N52F08D240N000
Type: NFG 5002v o.L., II-pol
Ag-current contacts
Ith2 1600A, 1500V 50-60Hz
Ui 1500V, U20 2500V
Uc 220-230V 0-60Hz/DC
1 coil N125
1 solid-state control unit
wiring diagram acc. to S04790_06 fig. 8
6 auxiliary contacts (2NC+4NO)
mounted below magnetic system
arrangement acc. to S04790_06 fig. A
dimension acc. to figure 67
dimension 'A'=541mm
without latch-in and trip coil

 

100% Germany Origin

Homa Vietnam

Item no: 110837
solid-state control unit
execution E
acc. List 560 fig 4400

 

100% Germany Origin

Honsberg (GHM) Vietnam

Code: H1MVO-032GM250
Flow Switch / Indicator H1MVO
Nominal diameter: DN 32
Connection: Female thread G 1¼
Housing: Brass nickel-plated
Seals: NBR
Pressure resistance: PN 200
Media temperature: -20 ... +120 °C
Environmental temperature: -20 ... +70 °C
Flow direction: Horizontal from the left
Oil display range: 100 ... 260 l/min oil 1 ... 200 mm²/s

 

100% Germany Origin

Honsberg (GHM) Vietnam

Code: H2O-015GM015-778
Flow Indicator
Version: Viscosity compensated
Display: With side measurement display O
Nominal diameter: DN 15 - G ½
Connection type: Female thread
Connection material: Brass nickel-plated
Pressure level: PN 200
Seals: NBR
Media temperature: -20 ... +120 °C
Environmental temperature: -20 ... +70 °C
Flow direction: Horizontal from the left
Display range: 1.5 ... 20 l/min oil 30 ... 330 mm²/s

 

100% Japan Origin

ITOH DENKI Vietnam

Model: F-RAT-S300-60N-B-S1-OS
 Flat-right angle transfer
S300 type Flat-right angle transfer module
Norminal speed : 60m/min
Size B : 497(W)x758(L) mm
 w/o safety cover
NPN signal type
2 pcs of CB-016N6 +01 pc of CBR-306FN

 

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

P3124-14402-100
ACTUATOR MODEL 12 AND P3 ON/OFF POSITIONER
DA CCW ON SIGNAL RISE STANDARD SWITH FAIL
FREE MODE 24VDC

 

100% EU Origin

Kipp&Zonen
VIETNAM

P/N: 0374905-202 
 SMP10-A Smart Pyranometer •
 4 to 20 mA version • 10 m
cable

 

100% EU Origin

Kipp&Zonen
VIETNAM

P/N: 0374905-102
  SMP10-V Smart Pyranometer • 0 to 1 V version • 10 m cable

 

100% Germany Origin

Lederer GmbH Vietnam

Model: 09334160075--70
 Hexagon head screws, fully threaded
ISO 4017 (=DIN 933) A4-70 M 16 x 75

 

100% Germany Origin

Lederer GmbH Vietnam

Model: 09344160-----70
 Hexagon nuts
DIN 934 A4-70 M 16

 

100% Germany Origin

Lederer GmbH Vietnam

Model: 01254170
 Plain washers type A
(without chamfer)
DIN 125-A A4 17 (M 16)

 

100% Italy Origin

Micro Detector Vietnam

Sensors BX80A/1P-1A
Area sensor Receiver 2m 10ms plug M12

 

100% Italy Origin

Micro Detector Vietnam

Sensors BX80S/10-1A
Area sensor Emitter, adjustment 2m 10ms cable 2m with aluminium enclosure

 

100% Italy Origin

Micro Detector Vietnam

Model: ST86
Position adapter BX80 - AX80

 

100% EU/ Philippines Origin

MOOG Vietnam

Replacement by G771K202A
Valve

 

100% EU/ Philippines Origin

MOOG Vietnam

Replacement by G771K203A
Valve

 

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Replaced Code: RP5SA1200M02R101A100
Temposonics®R-Series
Details:
RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
A -> Mechanical -> Standard
1200 -> Stroke Length -> 1200 mm
M -> Unit Of Measure -> Millimeters
02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
1 -> System -> Standard
A -> Output -> Current
1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
0 -> Options -> Standard
0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
Note: RPS1200MR101A02 is obsoleted

 

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Replaced Code: RP5SA0400M02R101A100
Temposonics® R-Series
Details:
RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
A -> Mechanical -> Standard
0400 -> Stroke Length -> 400 mm
M -> Unit Of Measure -> Millimeters
02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
1 -> System -> Standard
A -> Output -> Current
1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
0 -> Options -> Standard
0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
Note: RPS0400MR101A02 is obsoleted

 

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Replaced Code: RH5MA0100M02R101A100
Temposonics® R-Series
Details:
RH5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Rod
M -> Housing Style -> Threaded flange M18×1.5-6g (standard) (RH)
A -> Mechanical -> Standard
0100 -> Stroke Length -> 100 mm
M -> Unit Of Measure -> Millimeters
02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
1 -> System -> Standard
A -> Output -> Current
1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
0 -> Options -> Standard
0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
Note: RHM0100MR10AA02 is obsoleted

 

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Replaced Code: RP5SA0500M02R101A100
Temposonics® R-Series
Details:
RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
A -> Mechanical -> Standard
0500 -> Stroke Length -> 500 mm
M -> Unit Of Measure -> Millimeters
02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
1 -> System -> Standard
A -> Output -> Current
1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
0 -> Options -> Standard
0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
Note: RPS0500MR101A02 is obsoleted

 

100% Germany Origin

NETTER VIBRATION Vietnam

Model:  NCT3
 pneumatic turbine vibrator
part no.: 02703000

 

100% UK Origin

Newson Gale Vietnam

Model: VESX45/1G05/X45
 Medium Size, Heavy Duty Stainless Steel Clamp with 5 Metre Cen-Stat Spiral Cable

 

100% Japan Origin

Ogura Vietnam

Code: MDC 160
Dry Type Multi-Disc EM Clutch

 

100% EU/G7 Origin

Parker Vietnam

Model: FX5-8EX/ES
Parker - EO Fitting

 

100% EU/G7 Origin

Parker Vietnam

Model: FBZ 16-3/8R-SS
Parker - EO Fitting

 

100% EU/G7 Origin

Parker Vietnam

Model: FBZ 8-1/4R-SS
Parker - EO Fitting

 

100% EU/G7 Origin

Parker Vietnam

Model: GE10SR1/4EDOMD71
Parker - EO Fitting

 

100% EU/G7 Origin

Parker Vietnam

Model: GE12SREDOMD71
Parker - EO Fitting

 

100% EU/G7 Origin

Parker Vietnam

Model: GE16SREDOMD71
Parker - EO Fitting

 

100% EU
Origin

REXROTH/Aventics
Vietnam

Model: 4WRKE-10-E50L-35/6EG24EK 31/A103M
PN: R900706739
Proportional Valve

 

100% FRANCE Origin

RIPACK Vietnam

RIPACK 2500 F (old RIPACK 2200)
The Ripack 2500 F is a set including the shrink gun and the hose reel winder for a fix packing station
Each gun is delivered in a carrying case with: 1 SECURIPACK gas regulator, 1 8-meter hose with crimped connection, 1 key for tightening/untightening
the connections, 1 user manual with certificate.

 

100% FRANCE Origin

RIPACK Vietnam

RIPACK 2500 M ( old RIPACK 2200)
The Ripack 2500 M is a set including the shrink gun and the trolley 936 for a mobile packing station.
Each gun is delivered in a carrying case with: 1 SECURIPACK gas regulator, 1 8-meter hose with crimped connection, 1 key for tightening/untightening
the connections, 1 user manual with certificate.

 

100% Korea Origin

Seah Hightech Vietnam

Model: SAHT-GSP-FE-C10
Gas Sample Probe Element
Filter : Ceramic (10㎛)
Size : D30 x d20 x 150L
with Gasket Kit (Graphite D30xd20x3.5t)

 

100% USA Origin

Sensonics Vietnam

AECP04/5.0A010
Proximity Transducer system for sleeve bearings, Probe
P/N: IS3799A

 

100% EU
Origin

Sew Vietnam

KA67BDRN100LM4BE5/XH1A
Bevel-helical gear units K + AC motors DRN.. (IE3)
Replacement for KA67B DRS90L4BE5/XH1A (aus Seriennummer
40.1775911502.0003.12)
– new generation. You have to check all technical specifications and dimensions!
Product data
Rated motor speed 50/60Hz [1/min]: 1456 / 1762
Output speed 50/60Hz [1/min]: 64 / 78
Overall gear ratio: 22,66
Output torque 50/60Hz [Nm]: 325 / 270
Service factor SEW-FB 50/60Hz: 2,4 / 2,9
Mounting position: M1A
Base / top coat: 7031 Blue gray (51370310)
Position of connector/terminal box [°]: 0
Cable entry/connector position: X
Hollow shaft [mm]: 40
Permitted output overhung load with n=1400 [N]: 6420
Lubricant quantity 1st gear unit [Liter]: 1,1
Motor power [kW]: 2,2
Duration factor: S1-100%
Efficiency class: IE3
Efficiency (50/75/100% Pn) [%]: 86,37 / 87,27 / 86,7
CE mark: Yes
Motor voltage 50Hz [V]: 220-230D/380-400Y
Rated current 50Hz [A]: 8,4 / 4,85
Motor voltage 60Hz [V]: 254-266D/440-460Y
Rated current 60Hz [A]: 7,4 / 4,3
Wiring diagram: R13
Frequency [Hz]: 50 / 60
Cos Phi 50/60Hz: 0,76 / 0,73
Thermal class: 155(F)
Motor protection type: IP65
Design requirement: Europe (CE)
Motor mass moment of inertia [10⁻⁴ kgm²]: 97,00
Braking torque [Nm]: 40
Brake voltage [V]: 230
Brake control: BGE1.5
Additional feature
Multi-range voltage 50/60Hz
Thermal class 155(F)
Brake BE5 single brake (standard brake) (230 V, 40 Nm)
Lubricant: CLP HC-460-NSF-H1 (-15 / +40 °C): 1,1 Liter
Degree of protection IP 65
Brake control BGE - with electronic switching
Encoder mounting device XH1A- Encoder mounting device

 

100% EU Origin

SICK Vietnam

Code: 1049049
Description: WTB9-3P2461
Small photoelectric sensors

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: DM70 F0C1A3B1
Hand-held Dewpoint Meter
Indicator with All Plugs to AC-Adapter
NO Indicator Accessories
DM70 probe for SF6 gas
Probe Accessories: Sampling Cell (DSC74)
NO Connection Cable to a Transmitter
Carrying Case: Weather proof case (hard plastic) MI70CASE3
Special Feature: Vaisala

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng BENTLY NEVADA tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây