Đại lý AC&T Vietnam,ETOS-500XP-SCPA IPC AC&T Vietnam,Single CPU, 2 Port 10/100/1000Base-T(X),AC&T Vietnam,ETOS-500XP-SCPA IPC AC&T,ETOS-500XP-SCPA IPC Computer,Single CPU, 2 Port 10/100/1000Base-T(X),ETOS-500XP-BAS Main base ,ETOS-500XP-PWR Power supply,ETOS-500XP-S04 Card,ETOS-500XP-Nul Empty slot Cover ETOS-500XP

주)에이씨앤티시스템 2023년 기업정보 | 사원수, 회사소개, 근무환경, 복리후생 등 - 사람인

Đại lý AC&T Vietnam,ETOS-500XP-SCPA IPC AC&T Vietnam

ETOS-500XP-SCPA IPC Computer Single CPU, 2 Port 10/100/1000Base-T(X)

Dòng ETOS-XP bao gồm 100XP / 150XP / 500XP và mỗi sản phẩm có nhiều mẫu khác nhau như
được hiển thị trong bảng sau theo các chức năng giao tiếp mà nó hỗ trợ.
Số lượng cổng RS-232 và cổng RS-422/RS-485 của dòng ETOS-XP có thể tự do cấu hình
trong số lượng cổng tối đa được hỗ trợ.